16. červen 2021

Zastupitelé města schválili novou Koncepci podpory a rozvoje sportu ve městě Český Těšín. Jedná se o dokument upravující poskytování podpory z rozpočtu města v oblasti sportu a volnočasových sportovních aktivit v letech 2021 až 2026, který nahrazuje dosavadní Koncepci rozvoje sportu platnou od roku 2018. Dokument se opírá o legislativní rámec, kterým je Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu ve znění pozdějších předpisů.

Koncepce shrnuje současný stav, a to jak typy sportovišť ve městě, tak způsoby financování sportu a volnočasových aktivit v oblasti sportu. Město Český Těšín podporovalo sportovní aktivity do roku 2021 v rámci několika režimů. Jednak v režimu zvýhodněného nájemného na sportovištích v majetku města, v režimu přidělovaní finančních prostředků z rozpočtu města na činnost, soutěže a provoz formou individuálních dotací a prostřednictví Programu „Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou“, spolufinancováním sportovních akcí a provozem sportovních zařízení v majetku města, zejména prostřednictvím svých příspěvkových organizací. Nedílnou součástí byla i nefinanční podpora sportu ve městě. Dokument uvádí výši jednotlivých druhů podpory ve výchozím roce 2019, kdy celkově dosáhla podpora sportu mimo investice 26.802 tis. Kč, což je 7,57% hodnoty příjmů města ze sdílených daní. Nově je k zajištění dostupnosti sportu podpora rozdělena do čtyř pilířů:

    • 1. pilíř – podpora tělovýchovné a sportovní činnosti
    • 2. pilíř – podpora konkrétních sportovních akcí a reprezentace
    • 3. pilíř – podpora volnočasových aktivit
    • 4. pilíř – údržba a investice do zařízení v majetku města

U jednotlivých pilířů je uvedena podporovaná klíčová aktivita, forma finanční podpory a způsob stanovení finanční alokace. Formou poskytnutí podpory mohou být jednotlivé dotační programy každoročně vyhlašované městem, individuální dotace, finanční příspěvky příspěvkovým organizacím či přímé financování z rozpočtu města. Podle formy podpory bude také každoročně stanovována finanční částka určená na tuto podporu.

Z I. pilíře Koncepce vychází také nový dotační program „Podpora sportu ve městě Český Těšín pro rok 2022“, jehož účelem je finanční podpora tělovýchovných a sportovních aktivit realizovaných na území města Český Těšín. Program je zaměřený na činnost sportovních subjektů s důrazem na podporu aktivního zapojení dětí a mládeže do sportovních aktivit a na financování oprav, údržby a investic do vlastního majetku sportovních subjektů.

Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na podporu uvedeného dotačního programu činí 8,6 mil. Kč. Z celkové výše dotace na činnost bude minimálně 60 % dotace použito na podporu výkonnostního sportu dětí a mládeže.

Způsobilými žadateli o dotaci jsou právnické osoby – zapsané spolky nebo jiné neziskové organizace, které mají sídlo na území města, realizují svoji sportovní činnost na území města a vykazují soustavnou sportovní činnost dětí, mládeže a dospělých ve sportovních odvětvích spadající pod zastřešující organizace (ČUS, ČOV, NSA,). Jsou-li tyto subjekty také vlastníci a současně provozovatelé sportovišť na území města, která nejsou v majetku města, mohou žádat i na dotaci na opravy, údržbu a drobné investice do tohoto majetku.

Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 22.07.2021 do 30.09.2021. Následně navrhne hodnotící komise výši podpory dle kritérií daných tímto Programem. O žádostech bude rozhodnuto v orgánech města Český Těšín nejpozději v prosinci 2021.

autor: Fojtíková Markéta