25. květen 2021

Zpracováním vizuální projekce sadovnických úprav „Revitalizace ulice Nádražní“ chceme veřejnosti přiblížit nově navrhovaný vzhled této ulice v návaznosti na její současnou rekonstrukci. Při návrhu projektu v roce 2016 byly stávající stromy, vzhledem ke svému stáří, zdravotnímu stavu a nutnosti provádění výkopových prací navrženy k vykácení. Záměrem nového návrhu ozelenění bylo rozšířit stávající zelené plochy, umístit i přes přítomnost podzemních sítí větší počet stromů a doplnit výsadbu o keřové patro. Bylo potřeba přizpůsobit se nejen požadavkům orgánu památkové péče, ale stejně tak bylo zapotřebí respektovat přítomnost a ochranná pásma technické infrastruktury. Právě rozsáhlá stavební činnost a nutnost provádění výkopových prací, různorodost a nekoncepčnost výsadeb byly důvodem k navržení zcela nové zeleně. Na základě těchto argumentů bylo přistoupeno k návrhu kácení nejen stávajících dvou magnólií, které byly spolu s okolní zelení vysázeny v roce 2002.  Bylo reálné zachovat dva historicky významné stromy – jilmy, rostoucí před hotelem Central.

Návrh nového ozelenění vytváří sourodý koncept nové městské zeleně a dbá na historický ráz tehdejšího prostoru. Nová zeleň – liniová výsadba stromů, doplněná živými ploty, půdopokryvnými rostlinami a růžemi bude reprezentativní, zmírní rušivý element komunikace a bude vzdušná, aby nenarušoval významné architektonické prvky. Vzhledem k velkému rozsahu kácených stromů v intravilánu města byly k výsadbě navrženy rychlerostoucí dřeviny. K výsadbě bude použito 73 ks již větších sazenic stromů, 13 ks solitérních keřů a 4912 rostlin a růží.

Vizualizace zpracované formou fotografií nejdete ZDE.

autor: Fojtíková Markéta