25. červen 2021

Město Český Těšín Rada města Český Těšín na své 39. schůzi konané dne 13.05.2021 usnesením č.2292/39./RM usnesla vydat

Pravidla přistavování 110 l nádob na směsný komunální odpad pro rodinné a bytové domy a stavby pro rodinnou rekreaci na území města Český Těšín s účinností od 01.07.2021

Pokud jsou v rodinných a bytových domech a ve stavbách pro rodinnou rekreaci hlášeny osoby k trvalému pobytu, jsou 110 l nádoby na směsný komunální odpad přiděleny následovně:

Počet osob Počet nádob Frekvence vývozu
do 4 osob 1 nádoba o objemu 110 l 1 x za 14 dní
do 8 osob 2 nádoby o objemu 110 l 1 x za 14 dní
nad 8 osob individuální řešení počtu nádob 1 x za 14 dní

Udělení výjimky:

• Domácnost s dítětem do tří let věku – další 110 l nádoba s odvozem 1 x 14 dní, udělení výjimky do 3. roku věku dítěte.

• Domácnost s osobou se zdravotním postižením (imobilní osobou) – další 110 l nádoba s odvozem 1 x 14 dní.

• Domácnost vytápí tuhými palivy – může obdržet další 110 l nádobu, která je vyvážena pouze v období říjen – duben. Tuto výjimku obdrží pouze domácnost pokud důsledně třídí odpad, prověří svozová společnost – zkontroluje obsah nádoby. Pokud nádoba obsahuje nevytříděný odpad, druhá nádoba nebude přidělena.

• Počet nádob lze adekvátně přepočítat dle počtu osob na nádobu o objemu 240 l.

Obecné informace:

• Občané města se musí řídit Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Český Těšín.

• Počty nádob a sporné případy řeší odbor místního hospodářství (dostatečný profil komunikace, místo pro otáčení vozidla, únosnost vozidla, průjezdnost, aj.)

• Žádosti o přidělení nádoby, výměnu nádoby lze podat osobně, telefonicky nebo

e-mailem na Městském úřadě Český Těšín, odbor místního hospodářství č. dv. 306 (2.patro), tel. č. 553 035 515, e-mail: nadoby@tesin.cz

Termíny svozových dnů 110 l nádob naleznete ZDE.

autor: Fojtíková Markéta