Příjmení:Brożek
Jméno:Ludwik
Titul:
Pseudonym:Kurzelowski, Jan
Datum narození:1907-08-25
Datum úmrtí:1976-06-07
Místo narození:Karviná
Místo úmrtí:Cieszyn
Místo působení:Orlová, Cieszyn, Krakov, Katowice, Skoczów, Karviná, Lazy, Stonava
Vymezení:muzejník, knihovník, bibliograf, kulturní pracovník
Kategorie: kultura,
Život:

Narozen v rodině horníka Franiszka B. a jeho manželky Florentiny, roz. Ivanové. Gymn. studia absolvoval v Orlové (1919-1921) a v Cieszyně, kde 1927 maturoval. 1927-1928 studium teologie na Jagellonské univerzitě v Krakově, které nedokončil. Další studium na pedagogickém ústavu tamtéž a návštěva vybraných přednášek a seminářů na univerzitě. Již jako student shromažďoval materiály ke kult. dějinám Slezska a ke slez. bibliografii. 1929 začal spolupracovat s nově založeným časopisem Zaranie Śląskie i jinými časopisy. Navázal na spolupráci se spisovatelem Gustawem Morcinkem, jehož zásluhou se stal členem Śląskiego Związku Literatów. 1930 se stal sekretářem a členem redakce ZŚ, tajemníkem Związku Bibliotekarzy Polskich v Katowicích a jeho bibliofilské sekce, kteréžto funkce jej vázaly na Katowice. V ZŚ prosazoval tradiční regionalismus, což vyvolalo kritiku mladé generace slez. inteligence, chápající regionalismus jako faktor kulturní integrace Slezska s Polskem. 1931 přijal místo učitele na základní škole v Skoczově (Polsko). 1931 přešel do stejné profese v Cieszyně. 1935 přesídlil do Katowic, kde redigoval jako pracovník Instytutu Śląskiego Zaranie Śląskie a pracoval jako asistent v Bibliotece Śląskiej. Stal se členem literárního sdružení Kuźnica, práce členů prosazoval v Zaraniu. Brożek vystupoval ostře proti spisovateli A. Fierlovi, označuje ho za reprezentanta již přežitých koncepcí regionalismu. Intenzivně se zúčastnil věd. práce, zejm. na poli slez. bibliografie. Po připojení Záolší k Polsku 1938 přesídlil zpět do Cieszyna nejprve jako náměstek, od 1.8.1939 jako ředitel-kustod místního městského muzea. Po okupaci Polska Německem byl nucen opustit svou profesi a pracoval jako horník v Karviné, stavební dělník v Lazích a Stonavě a od 1943 jako zaměstnanec dopravního podniku v Cieszyně. Po ukončení 2. svět. války 1945 se vrátil do funkce kustoda městského muzea v Cieszyně a zasloužil se zejm. o záchranu rozchvácených sbírek a knižních fondů. Pečoval o doplňování muzejní knihovny svozy z různých zámků a institucí, takže 1960 dosáhl počet svazků muzejní knihovny 50 000. Muzejní knihovnu přetvořil v Oddział Zabytkowy Biblioteki Śląskiej v Katowicích se sídlem v Cieszyně. Brożek se stal jeho vedoucím. Sám vytvořil sbírku 15 000 knižních silesiac, kterou po jeho smrti koupila jako celek Filologická fakulta Uniwersytetu Śląskiego v Sosnovci (Polsko). Brożek vyvíjel značnou spol. aktivitu. Byl členem řady lit. a věd. společností, např. Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Literackiego ad. Politicky se angažoval v Stronnictwie Demokratycznym, za něž byl poslancem Městské národní rady a přísedícím okresního soudu v Cieszyně. Po 2. svět. válce se též rozvinula jeho činnost vědecká. Publikoval v časopisech: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Zaranie Śląskie, Literatura Ludowa, Lud, Przegląd Zachodni, Slezský sborník ad. Byl spolupracovníkem Polskiego Słowniku Biograficznego, Słowniku Folkloru Polskiego a řady dalších kolektivních děl o Slezsku a Polsku. Brożek byl badatelem širokého zájmu. Uveřejnil více než 500 knižních a čas. publikací, převážně z problematiky kult. dějin Těšínského Slezska, účastnil se řady bibliografických podniků, angažoval se v organizaci česko-pol. vědecké spolupráce.

Literatura:Biografický slovník Slezska a severní Moravy. - D.3. Opava-Ostrava, Optys 1995. 135 s. Jasiński, Z.: Mały leksykon nadolziański. Opole, Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1990. 200 s. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. [1. díl], A-M. vyd. 1. -Ostrava: Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, 2005. - 586 s.: il.