Příjmení:Demel von Elswehr
Jméno:Johann Nepomuk
Titul:
Pseudonym:
Datum narození:1825-03-29
Datum úmrtí:1892-09-15
Místo narození:Těšín
Místo úmrtí:Opava
Místo působení:Těšín, Vídeň, Frankfurt, Drážďany, Bielsko (Polsko), Opava
Vymezení:advokát, poslanec slez. zem. sněmu a Říšské rady, starosta Těšína
Kategorie: veřejná činnost,
Život:

Narozen v rodině advokáta Antona Josefa Kajetána Demla, rodáka z Opavy. Po základní škole a gymnáziu v Těšíně studoval 1842-1847 Právnickou fakultu univerzity ve Vídni, kde 1850 promoval. Od 1847 pracoval jako koncipista v advokátní kanceláři svého otce v Těšíně. Měl příležitost seznámit se bezprostředně se soc. problémy obyčejných lidí na Těšínsku, které v právních věcech zastupoval, a to v něm probudilo porozumění pro soc. otázky a problémy lidských práv. V březnové revoluci 1848 bojoval ve Vídni na barikádách za prosazení ideálu svobody a spravedlnosti. 13. 9. 1848 byl zvolen v Těšíně poslancem do parlamentu ve Frankfurtu, kde zasedal od 9. 10. 1848. Stal se členem tzv. Březnového klubu, který se přihlásil k Dem. levici vedené Robertem Blumem. Demel byl členem sněmovních výborů pro vypracování říšské ústavy a pro předložení nového volebního zákona. V hlasování 2. 3. 1849 se vyslovil pro radikálně dem. směr vývoje na velkoněm. základech. Po rozpuštění frankfurtského parlamentu v květnu 1849 se stal členem zbytkového parlamentu, který do června tohoto roku zasedal ve Stuttgartě. Protože jeho vystupování ve Frankfurtu bylo shledáno jako protirak., mohl očekávat, že po návratu domů bude ohrožen polit. perzekucí. Proto návrat odložil a do poloviny 1850 žil pod cizím jménem v Drážďanech. Po udělení milosti se odebral do Bielska (dnes Polsko), kde byl nucen žít pod policejním dozorem a nebylo mu dovoleno vykonávat samostatnou advokátní praxi. 2. 2. 1853 se v Bielsku oženil s Franziskou, roz. Klapsiovou, dcerou evang. faráře Johanna Klapsia. Měl s ní 3 syny: Leonharda, Harolda a Bruna. Po smrti své první ženy se podruhé oženil 8. 1. 1885 s Herminou Therezii, roz. Friedrichovou. Z tohoto manželství se narodil 1886 syn Hans. 1861 se vrátil do rodného Těšína, kde byl v tomto roce zvolen starostou. 1864 založil notářský úřad a 1865 mu byl povolen výkon advokacie. 1861 byl rovněž zvolen poslancem v prvních volbách do slez. zem. sněmu v Opavě, kde se stal přísedícím zem. výboru (zem. prezidia) a zpravodajem pro zem. rozpočet. 1884 byl jmenován zástupcem zem. hejtmana a spolu se zem. hejtmanem Hjeinrichem hr. Larischem výrazně ovlivňoval zem. politiku rak. Slezska. Ve všech komunálních, zem. i celoříšských funkcích zůstával věrný ideálům svého mládí. Za jeho starostování (do 1891 s výjimkou 1875) město Těšín prodělalo epochu svého velkého rozmachu. Přísně dbal na vyrovnanost rozpočtu. Zasloužil se o napojení Těšína na silniční a železniční síť Rakousko-Uherska, mimořádnou péči věnoval budování a výstavbě škol, pečoval o prosperitu městské spořitelny. V rak.-pruské válce 1866 se zasloužil o to, že byly Těšínu zmírněny Pruskem předepsané kontribuce a zachránil před zničením most přes Olzu. Za to i za jiné zásluhy jej císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu s predikátem "ryt. z Elswehru". Navíc byl 1891 vyznamenán komturským křížem Řádu Františka Josefa. 1882 byl jmenován čestným občanem Těšína. Zemřel při zasedání slez. zem. sněmu v Opavě.

Literatura:Valeček, M.: Těšínsko a Frankfurt. Těšínští poslanci ve Frankfurtském národním shromáždění v letech 1848-1849. In: Těšínsko, 2015, č. 2, s. 23; Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, sešit 8. (20) Supplementum. Ostrava, Ostravská univerzita 2006. 111 s.; Biografický slovník Slezska a severní Moravy. - D.8. Ostrava, Ostravská univerzita 1997. 136 s.