int(52742)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021. V pátek 8. října proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin, druhý den voleb v sobotu 9. října od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Kontakty na MěÚ Český Těšín

• Mgr. Jana Mašková, vedoucí oddělení organizačních a správních agend, tel.: 553 035 410, mobil: 602 131 784, e-mail: maskova@tesin.cz

• Ing. Marie Bilková, referent správních činností, tel.: 553 035 418, e-mail: bilkovam@tesin.cz

Kdo má právo volit?

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Voliči jiných členských států Evropské unie nemají v těchto volbách volební právo.

Jak si vyřídit voličský průkaz?

Pokud volič nebudete moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém, příp. zvláštním seznamu voličů je veden, může požádat o vydání voličského průkazu.

O vydání voličského průkazu se žádá vždy ten obecní úřad, u kterého je volič veden ve stálém, příp. zvláštním seznamu voličů. Voliči s trvalým pobytem v Českém Těšíně se tudíž obracejí se žádostí o voličský průkaz na MěÚ Český Těšín.

Podat žádost o voličský průkaz můžete již nyní, a to:

1. Osobně

• DO KDY NEJPOZDĚJI: do 6. října do 16:00 hod.

• KDE: MěÚ Český Těšín, kanc. č. 113 a 114 v přízemí (doporučujeme použít vyvolávací systém ve vestibulu radnice, na němž zvolíte tlačítko „VOLBY“ a pak „ŽÁDOST O VOLIČSKÝ PRŮKAZ“.

• JAK: prokážete totožnost a úředník s Vámi žádost sepíše formou úředního záznamu

2. Poštou nebo datovou zprávou

• DO KDY NEJPOZDĚJI: do 1. října 2021

• KAM: při zaslání poštou na adresu Městský úřad Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, při zaslání do datové schránky – id datové schránky města Český Těšín je dicbu92

• JAK: při zaslání žádosti v listinné podoby poštou musí být podpis na žádosti úředně ověřen; při elektronickém zaslání je možno použít pouze datovou schránku, nelze zaslat e-mailem.

K podání žádosti můžete použít tento tiskopis

Voličský průkaz opravňuje voliče hlasovat v kterékoliv volební místnosti na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí (zastupitelské úřady). Při ztrátě voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (23. září 2021), a to tak, že jej předá osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle na jím udanou adresu. Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování.

Volební místnosti

Číslo volebního okrsku a název volební místnosti naleznete na adresním štítku na modré obálce, ve které Vám byly doručeny volební místnosti.
Přesnou polohu volební místnosti můžete zjistit zde (zadejte adresu svého trvalého pobytu, např. Kysucká 1788/1)

Oznámení o době a místu konání voleb

Telefonní_spojení_na volební štáb a do volebních místností 

Budete v době voleb ve věznici, nemocnici, sociálním ústavu či jiném zdravotním či sociálním zařízení?

V tomto případě zákon dává možnost požádat správu příslušného zařízení o zápis do zvláštního seznamu voličů, a to nejpozději 20 dnů přede dnem voleb (1. 10. 2021 do 14 hodin).

V těchto zařízeních můžete volit také v případě, že máte voličský průkaz (viz předchozí bod).

Budete v době voleb v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19?

Bližší informace naleznete zde

Lze volit v zahraničí?

V zahraničí lze hlasovat na příslušných zastupitelských úřadech. Podrobné informace k možnosti volit v zahraničí naleznete na webových stránkách ministerstva vnitra: Hlasování v zahraničí (2021) – Volby (mvcr.cz)
Státní volební komise určila losem Ústecký kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní stálé volební okrsky v zahraničí.

Informace Ministerstva vnitra k volbám 

autor: Mašková Jana Mgr.