int(52744)

Děkujeme všem členům okrskových volebních komisí za odvedenou práci. I přes vysokou účast voličů proběhlo hlasování plynule a v souladu se zákonem.

Dne 12. října 2021 byly vyhlášeny uveřejněním ve Sbírce zákonů č. 372/2021 Sb., celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 8. a 9. října 2021. Činnost okrskových volebních komisí bude ukončena dnem 27. října 2021. Po tomto datu můžete začít vyplácet odměny členům OVK – nejpozději však do 30 dnů.

Město Český Těšín vyplatí odměny členům komisí na bankovní účty, které členové komisí nahlásili, v termínu do 15.11.2021.

Členové komisí, kteří požádali o výplatu odměn v hotovosti na pokladně Městského úřadu Český Těšín, budou o termínu výplaty vyrozuměni písemně.

Jaká je odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise?

Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přísluší předsedovi okrskové volební komise za výkon funkce zvláštní odměna ve výši 2 200 Kč, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise ve výši 2 100 Kč a ostatním členům okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve výši 1 800 Kč.

Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru podobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě shora uvedené odměny náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.

V případě, že se člen okrskové volební komise všech jednání komise nezúčastňuje, celková výše jeho odměny se krátí v poměru podle evidence o jeho účasti na jednáních okrskové volební komise.

Odměnu a paušální náhradu ušlého výdělku vyplatí MěÚ Český Těšín do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise. Činnost okrskové volební komise je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledku voleb Státní volební komisí.

Kontakty na MěÚ Český Těšín

• Mgr. Jana Mašková, vedoucí oddělení organizačních a správních agend, tel.: 553 035 410, mobil: 602 131 784, e-mail: maskova@tesin.cz

• Ing. Marie Bilková, referent správních činností, tel.: 558 713 100, e-mail: bilkovam@tesin.cz

autor: Mašková Jana Mgr.