int(52744)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021. V pátek 8. října proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin, druhý den voleb v sobotu 9. října od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Kdo může být členem okrskové volební komise?

Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky,

a) který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,

b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva (zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva)

c) který není kandidátem pro volby do Parlamentu České republiky.

Jak se utvářejí okrskové volební komise?

• Na území města Český Těšín je 23 volebních okrsků a v každém z nich bude působit jedna okrsková volební komise. Minimální počty členů okrskové volební komise byly stanoveny starostkou města (

• Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina pro volbu do Poslanecké sněmovny byla zaregistrována ve volebním kraji, jehož součástí je volební okrsek, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise.

• Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise, jmenuje před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa starosta. Pro tyto účely vedeme „zásobník uchazečů o funkci člena komise“. Máte-li zájem pracovat ve volební komisi, kontaktujte nás nejlépe e-mailem na adrese maskova@tesin.cz.

První zasedání okrskových volebních komisí proběhlo 15. září 2021

Členové komisí, kteří se prvního zasedání nemohli zúčastnit, nechť neprodleně kontaktují MěÚ Český Těšín (kontakty viz níže).

Jak se uvolnit ze zaměstnání pro účely výkonu funkce člena volební komise?

Člen okrskové volební komise, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise. Potvrzení pro zaměstnavatel o účasti na zasedání se budou vydávat na místě po skončení zasedání.

Jaká je odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise?

Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přísluší předsedovi okrskové volební komise za výkon funkce zvláštní odměna ve výši 2 200 Kč, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise ve výši 2 100 Kč a ostatním členům okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve výši 1 800 Kč.

Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru podobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě shora uvedené odměny náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.

V případě, že se člen okrskové volební komise všech jednání komise nezúčastňuje, celková výše jeho odměny se krátí v poměru podle evidence o jeho účasti na jednáních okrskové volební komise.

Odměnu a paušální náhradu ušlého výdělku vyplatí MěÚ Český Těšín do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise. Činnost okrskové volební komise je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledku voleb Státní volební komisí.

Kontakty na MěÚ Český Těšín

• Mgr. Jana Mašková, vedoucí oddělení organizačních a správních agend, tel.: 553 035 410, mobil: 602 131 784, e-mail: maskova@tesin.cz

• Ing. Marie Bilková, referent správních činností, tel.: 558 713 100, e-mail: bilkovam@tesin.cz

autor: Mašková Jana Mgr.