1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

ŽÁDOST FYZICKÉ OSOBY O ŽIVNOST KONCESOVANOU

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Kromě všeobecných podmínek provozování živnosti musí podnikatel splňovat zvláštní podmínky provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost, která je pro koncesované živnosti upravena zvláštními předpisy uvedenými v příloze č. 3 živnostenského zákona nebo stanovena touto přílohou. Státní povolení k provozování živnosti (dále jen "koncese") se vyžaduje jen v případech vymezených živnostenským zákonem.

Podání lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.

Zápis do živnostenského rejstříku provede obecní živnostenský úřad, kterému bylo podání doručeno jako prvnímu.

Příloha č. 3 živnostenského zákona - přehled koncesovaných živností

Živnosti koncesované a jejich obsahové náplně zde.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Subjekty oprávněné k podání žádosti o koncesi jsou v tomto případě fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky. Bydlištěm na území České republiky se rozumí trvalý pobyt na jejím území.

Fyzická osoba s bydlištěm mimo území České republiky může na území ČR provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud z tohoto nebo jiného zákona nevyplývá něco jiného.

Podání lze učinit také na základě plné moci. V případě, že je zmocnění uděleno k určitému úkonu, skupině úkonů nebo pro určitou část řízení a nebo pro celé řízení, pravost podpisu zmocnitele nemusí být úředně ověřená.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti koncesované fyzickými osobami jsou:

plná svéprávnost

bezúhonnost

Odborná způsobilost pro živnosti koncesované je stanovena přílohou č. 3 živnostenského zákona nebo je upravena zvláštními předpisy uvedenými v této příloze.

Praxí v oboru se pro účely živnostenského zákona rozumí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením závodu nebo organizační složky závodu, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru (dále jen „pracovněprávní vztah“). Dobou praxe se rozumí doba výkonu odborných činností konaných v pracovním poměru po stanovenou týdenní pracovní dobu nebo souměřitelná doba výkonu těchto činností konaných v pracovním poměru po kratší pracovní dobu nebo v jiném pracovněprávním vztahu nebo s tím souměřitelná doba výkonu odborných činností osobou samostatně výdělečně činnou, osobou pověřenou vedením závodu nebo organizační složky závodu nebo odpovědným zástupcem. Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o koncesi se předkládá na tiskopise "Jednotný registrační formulář" vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení.

Žádost o koncesi je možné podat osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu nebo zaslat poštou nebo zaslat elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. Postup ke stažení zde.

Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy

detašované pracoviště ul. Pod Zvonek 26/875

registrace – Bc. Andrea Krucinová, Ing. Jana Rédrová, DiS.

číslo dveří: 222

tel: 553 035 803, 553 035 804

pracovní doba pro veřejnost:

Pondělí 08:00 – 11:30 a 12:30 – 17:30

Středa 08:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Fyzická osoba připojí k žádosti:

1.

Je-li fyz. osoba občanem jiného členského státu EU, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem členského státu nebo členského státu posledního pobytu. Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem nebo státu posledního pobytu. Doklad nesmí být starší 3 měsíců.

Je-li fyzická osoba občanem jiného než výše uvedených států, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem nebo orgánem státu posledního pobytu. Doklad nesmí být starší 3 měsíců.

2.

Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila sídlo, liší-li se od bydliště žadatele.

Dále fyzická osoba předloží:

doklad o zaplacení správního poplatku,

doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, popř. jeho odpovědného zástupce,

prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,

žadatel je povinen v žádosti o koncesi uvést též údaje podle zvláštního právního předpisu a doložit je doklady, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy podle § 52 odst. 1 živnostenského zákona.

Všechny doklady, pokud nebyly vydány v českém jazyce, se překládají do češtiny úředním překladem, toto neplatí pro doklady ve slovenštině. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech musí být ověřena, vyjma občanů členských států EU.

Při jednání na živnostenském úřadě se fyzická osoba prokazuje platným průkazem totožnosti. Občan ČR nepředkládá výpis z Rejstříku trestů, tento doklad si vyžádá živnostenský úřad sám elektronickou cestou.

Žadatel o koncesi není povinen připojit doklady vztahující se k osobě zapsané v živnostenském rejstříku, pokud tyto doklady byly již připojeny k některému z ohlášení, k některé žádosti o koncesi nebo k oznámení změny, a které v souladu s ust. § 46 odst. 7 živnostenského zákona uložil živnostenský úřad v elektronické podobě do informačního systému registru živnostenského podnikání. Podmínkou dále je, aby skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly beze změny; doklady osvědčující bezúhonnost nesmí být starší než 3 měsíce.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby (dále jen JRF), prostřednictvím kterého lze učinit na obecním živnostenském úřadu podání i k dalším úřadům, a to finančnímu úřadu, české správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce . Formulář lze získat na kterémkoli obecním živnostenském úřadu.

JRF zde

Pokyny k vyplnění JRF zde

Při osobní návštěvě úřadu vyplníme formuláře, na základě vašich požadavků, za vás.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

1 000 Kč za přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání

500 Kč za další ohlášení živnosti či za další žádost o koncesi bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna či současně více živností

Je-li podání ukutečněno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT, výše uvedený správní poplatek se zvyšuje o 50 Kč za podání.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 30 dnů ode dne doručení žádosti obecnímu živnostenskému úřadu, pokud jsou splněny všechny náležitosti. Živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Zjistí-li živnostenský úřad, že nejsou splněny náležitosti žádosti o koncesi, vyzve žadatele k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Jsou-li k tomu závažné důvody, může živnostenský úřad na základě písemného podnětu žadatele lhůtu i opakovaně prodloužit. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě se řízení o udělení koncese přerušuje. Když jsou závady odstraněny, živnostenský úřad zahájí projednávání žádosti. V případě, že odstraněny nejsou, živnostenský úřad řízení zastaví.

Právo provozovat koncesovanou živnost vzniká nejdříve dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Je-li k provozování živnosti podle zvláštních předpisů nebo přílohy č. 3 zákona nutné oprávnění nebo souhlas nebo povolení nebo vyjádření orgánu státní správy, živnostenský úřad mu předloží žádost o koncesi, spolu se všemi doklady předloženými žadatelem o koncesi, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska. Tento orgán je povinen zaujmout stanovisko do 30 dnů od doručení žádosti. Jeho stanoviskem je živnostenský úřad vázán.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě provozování činnosti v provozovně je podnikatel povinen zajistit, aby provozovna byla řádně označena a způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů. Pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny. Podnikatel je povinen prokázat na žádost živnostenského úřadu vlastnické nebo užívací právo k provozovně (výpis z katastru nemovitostí pro doložení vlastnického vztahu, nájemní smlouva pro doložení užívacího práva k objektu, souhlas vlastníka je-li provozovna umístěna v bytě). Zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně je podnikatel povinen předem oznámit živnostenskému úřadu.

Provozovna musí být trvale a viditelně zvenčí označena: obchodní firmou nebo názvem u právnických osob nebo jménem a příjmením u fyzických osob, identifikačním číslem. Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese umístění organizační složky zahraniční osoby.

Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být zvenčí trvale a viditelně označena také jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli a kategorií a třídou u ubytovacích zařízení poskytujících přechodné ubytování.

Při uzavření provozovny, pokud tomu nebrání vážné důvody, je podnikatel povinen zvenčí na viditelném místě označit počátek a konec uzavření provozovny.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Adresa pro elektronické podání s kvalifikovaným el. podpisem je epodatelna@tesin.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodní korporacích), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 255/2012 Sb., o  kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

V případě, že živnostenský úřad žádost o udělení koncese zamítne, lze proti takovému rozhodnutí podat odvolání.

Odvolání se podává ke Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru vnitra a krajskému živnostenskému úřadu prostřednictvím Živnostenského úřadu Městského úřadu Český Těšín a musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Rozhodnutí o zastavení řízení nebo zamítnutí žádosti.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Nejčastější dotazy a odpovědi naleznete v listárně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje zde.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Další informace na zde.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Jediným oficiálním zdrojem znění právních předpisů je Sbírka zákonů České republiky, přičemž kterýkoliv výklad právních předpisů v České republice nemá obecně závazný charakter.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění

Oznámení změn vůči živnostenskému úřadu

Výpis z živnostenského rejstříku

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor živnostenský a dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Bc. Andrea Krucinová

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

30.09.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01.10.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Přiložené soubory:

Příloha-předmět-podnikání Příloha-odpovědný-zástupce Prohlášení-odpovědného-zástupce1 Příloha-provozovna Příloha pro správu sociálního zabezpečení Pokyny-k-příloze-správu-sociálního-zabezpečení Přihláška k registraci pro fyzické osoby Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty Zvláštní příloha pro Finanční úřad