1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

ZTRÁTA NEBO ODCIZENÍ OSOBNÍHO DOKLADU (občanského průkazu, cestovního pasu)

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Občan je ze zákona povinen s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit občanský průkaz a cestovní pas před ztrátou, odcizením, poškozením, zneužitím nebo zničením. Pokud i přesto dojde k uvedeným skutečnostem, je třeba je neprodleně nahlásit příslušnému orgánu, a pokud se jedná o občanský průkaz, v zákonem stanovené lhůtě si vyřídit nový občanský průkaz. Současně s žádostí o nový občanský průkaz (se strojově čitelnými údaji, který se občanovi vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti) lze požádat rovněž o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platností 1 měsíc, který se občanovi vyhotoví ve zkrácené lhůtě do 15 dnů ode dne podání žádosti.

Při hlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu občan obdrží potvrzení o občanském průkazu. Potvrzení o občanském průkazu vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad. Policie České republiky jej vydává jen v případě, že je jí nahlášeno odcizení občanského průkazu, že je jí odevzdán nalezený občanský průkaz nebo při zadržení občanského průkaz. Potvrzení o občanském průkazu není dokladem totožnosti.

Ohlášením ztráty nebo odcizení končí ze zákona platnost občanského průkazu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

občan

              • ztrátu nebo odcizení občanského průkazu hlásí osobně držitel občanského průkazu nebo zákonný zástupce držitele mladšího OP mladšího 15 let,
              • ztrátu nebo odcizení cestovního pasu hlásí držitel cestovního pasu, za držitele mladšího 15 let hlásí ztrátu nebo odcizení zákonný zástupce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Ztrátu nebo odcizení občanského průkazu nebo cestovního pasu je povinen držitel ohlásit neprodleně. U občanského průkazu i cestovního pasu končí platnost ztraceného nebo odcizeného dokladu ohlášením ztráty nebo odcizení.

U občanského průkazu je občan povinen do 15 pracovních dnů od ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu požádat o vydání nového občanského průkazu.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Ohlášením ztráty nebo odcizení (vyplněním příslušného tiskopisu nebo sepsáním zápisu) na příslušném úřadu.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Občan je povinen  ohlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu; v případě odcizení občanského průkazu je možno ohlásit tuto skutečnost též Policii České republiky.

Držitel cestovního dokladu nebo občanského průkazu, nacházející se v cizině, je povinen ohlásit neprodleně ztrátu nebo odcizení občanského průkazu nebo cestovního dokladu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu. Po návratu do ČR je občan povinen ohlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu nebo cestovního dokladu také orgánu příslušnému k jeho vydání.

Tyto orgány občanovi vystaví potvrzení o ztrátě nebo odcizení a současně oznámí tuto skutečnost úřadu obce s rozšířenou působností, který doklad vydal.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

kanc. č. 102 v přízemí

Úřední hodiny:

                • pondělí 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:30 hod.
             • středa  8:00 – 11:30, 12:30 – 16:30 hod.
             • čtvrtek 8:00 – 11:30 hod.

Telefon: 553 035 414 -  Nikola Sabelová

E-mail: sabelovan@tesin.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při podání žádosti o vydání nového občanského průkazu je občan povinen

 • prokázat totožnost (např. jiným dokladem totožnosti - cestovním pasem, řidičským průkazem nebo svědeckou výpovědí osoby, která občana zná a potvrdí jeho totožnost),
 • předložit  potvrzení o občanském průkazu a  další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů (např. rodný list).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Příslušný formulář vyplníte při ohlášení ztráty nebo odcizení.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

       • Za ohlášení ztráty občanského průkazu nebo cestovního dokladu se nevybírají žádné správní poplatky.
       • Za vydání občanského průkazuse strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy: Kč  100
       • Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc (není povinnost o tento typ občanského průkazu žádat, vydává se pouze na žádost občana): Kč 100

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Držitel oznamuje ztrátu nebo odcizení neprodleně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu je uložena povinnost požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Nejsou.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nesplní-li občan povinnost neprodleně ohlásit ztrátu, poškození, zničení nebo zneužití občanského průkazu nebo cestovního pasu nebo nedodrží-li 15-ti denní lhůtu k podání žádosti o vydání občanského průkazu po ztrátě, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu, skončení platnosti občanského průkazu nebo změny některého z povinných údajů zapisovaných do občanského průkazu, dopustí se tím přestupku podle § 16a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech nebo § 34a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a může mu být udělena pokuta do výše 10.000,- Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Potřebujete se dozvědět víc?

Obraťte se na pracoviště osobních dokladů.

Městský úřad Český Těšín, nám. ČSA 1/1 odbor občanskoprávní, odd. organizačních a správních agend – přízemí, kanceláře č. 101, 102 a 103.

Telefon: 553 035 411, 553 035 412, 0553 035 413.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Databáze neplatných osobních dokladů (zdroj: MV ČR).

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Vydání občanského průkazu

Vydání cestovního dokladu

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor občanskosprávní, oddělení orgnizačních a správních agend.

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Odbor občanskosprávní, oddělení orgnizačních a správních agend

Mgr.  Jana Mašková, vedoucí oddělení

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.07.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

02.07.2017

29. Datum konce platnosti návodu:

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com