1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

ZTRÁTA NEBO ODCIZENÍ OSOBNÍHO DOKLADU (občanského průkazu, cestovního pasu)

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Občan je ze zákona povinen s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit občanský průkaz a cestovní pas před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zneužitím.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

      • ztrátu nebo odcizení občanského průkazu hlásí osobně držitel občanského průkazu,
      • ztrátu nebo odcizení cestovního pasu hlásí držitel cestovního pasu, za držitele mladšího 15 let hlásí ztrátu nebo odcizení zákonný zástupce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Ztrátu nebo odcizení občanského průkazu nebo cestovního pasu je povinen držitel ohlásit neprodleně. U občanského průkazu i cestovního pasu končí platnost ztraceného nebo odcizeného dokladu ohlášením ztráty nebo odcizení.

U občanského průkazu je občan povinen do 15 pracovních dnů od ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu požádat o vydání nového občanského průkazu.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Ohlášením ztráty nebo odcizení (vyplněním příslušného tiskopisu nebo sepsáním zápisu) na příslušném úřadu.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

        • kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad nebo
     • odcizení občanského průkazu lze ohlásit i na Policii ČR
     • ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu anebo jeho nález lze ohlásit i na Policii ČR
     • držitel cestovního dokladu, nacházející se v cizině, je povinen ohlásit neprodleně ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu. Po návratu do ČR je občan povinen ohlásit ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu také orgánu příslušnému k jeho vydání.

Tyto orgány občanovi vystaví potvrzení o ztrátě nebo odcizení a současně oznámí tuto skutečnost úřadu obce s rozšířenou působností, který doklad vydal.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

kanc. č. 101, 102 v přízemí

Úřední hodiny:

        • pondělí 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:30 hod.
     • středa  8:00 – 11:30, 12:30 – 16:30 hod.
     • čtvrtek 8:00 – 11:30 hod.

Telefon: 553 035 412, 553 035 413

E-mail:  dostalova@tesin.cz; ciecialova@tesin.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklady potřebné k prokázání pravdivosti údajů uvedených v žádosti o vydání občanského průkazu nebo cestovního dokladu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Příslušný formulář vyplníte při ohlášení ztráty nebo odcizení.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Za ohlášení ztráty občanského průkazu nebo cestovního dokladu se nevybírají žádné správní poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Držitel oznamuje ztrátu nebo odcizení neprodleně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu je uložena povinnost požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Nejsou.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nesplní-li občan povinnost neprodleně ohlásit ztrátu, poškození, zničení nebo zneužití občanského průkazu nebo cestovního pasu nebo nedodrží-li 15-ti denní lhůtu k podání žádosti o vydání občanského průkazu po ztrátě, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu, skončení platnosti občanského průkazu nebo změny některého z povinných údajů zapisovaných do občanského průkazu, dopustí se tím přestupku podle § 16a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech nebo § 34a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a může mu být udělena pokuta do výše 10.000,- Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Potřebujete se dozvědět víc?

Obraťte se na pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů

Městský úřad Český Těšín, nám. ČSA 1/1 odbor občanskoprávní, odd. organizačních a správních agend – přízemí, kancelář č. 101 (CD) a kancelář č. 102 (OP).

Telefon: 558 731 518

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Databáze neplatných osobních dokladů (zdroj: MV ČR).

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Vydání občanského průkazu

Vydání cestovního pasu

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor občanskosprávní, oddělení orgnizačních a správních agend.

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Odbor občanskosprávní, oddělení orgnizačních a správních agend

Bc. Jana Mašková, vedoucí oddělení

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.06.2005

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01.07.2008

29. Datum konce platnosti návodu:

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: