1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

SPOLEČNÝ ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU dle § 96a stavebního zákona

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

U staveb v působnosti obecného stavebního úřadu, staveb vymezených v § 15 odst. 1 písm. b) až d), staveb vymezených v § 16 odst. 2 písm. d) lze vydat společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (dále jen "společný souhlas"), kterým se stavba umisťuje a povoluje. Příslušným k vydání společného souhlasu je stavební úřad příslušný k povolení stavby podle § 13 odst. 1, § 15 odst. 1 písm. b) až d) nebo § 16 odst. 2 písm. d).

Podá-li stavebník oznámení záměru podle § 96 a ohlášení stavebního záměru podle § 105 (dále jen "společné oznámení záměru"), vydá stavební úřad společný souhlas, za předpokladu, že jsou splněny požadavky a podmínky § 96 a 105. Ke společnému oznámení záměru stavebník připojí doklady podle § 96 odst. 3 písm. a) až e) a dokumentaci podle povahy záměru uvedenou v § 105 odst. 2 až 6.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Stavebník, který může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání oznámení záměru a současně ohlášení stavebního záměru příp. podání společného oznámení záměru vč. příloh.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním oznámení záměru a současně ohlášení stavebního záměru, příp. podání společného oznámení záměru vč. příloh

-        písemně (zasláním poštou, osobně na podatelně Městského úřadu Český Těšín)

-        elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem na adresu epodatelna@tesin.cz nebo datovou schránkou – identifikátor datové schránky – dicbu92

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Stavební úřad – Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, nám. ČSA 1/č.p. 1, 737 01 Český Těšín – 3. poschodí.

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 hod. – 11.30 hod. a 12.30 hod. – 17.30 hod.

středa 8.00 hod. – 11.30 hod. a 12.30 hod. – 16.30 hod.

Tel. 553 035 111

Fax. 553 035 115

E-mail: info@tesin.cz, lyckova@tesin.cz, cervenova@tesin.cz, krauzova@tesin.cz, rozsypalova@tesin.cz, kralikova@tesin.cz

Ing. Jarmila Lyčková – vedoucí odboru výstavby a životního prostředí – kancelář č. 405, tel. 553 035 600

Ing. Yvona Červeňová – vedoucí oddělení výstavby – kancelář č. 410b, tel. 553 035 610

Marcela Krauzová – referent stavebního úřadu – kancelář č. 408, tel. 553 035 611

Lada Popková – referent stavebního úřadu – kancelář č. 409, tel. 553 035 612

Pavlína Králíková – referent stavebního úřadu – kancelář č. 409, tel. 553 035 613

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Ke společnému oznámení záměru stavebník připojí doklady podle § 96 odst. 3 písm. a) až e) a dokumentaci podle povahy záměru uvedenou v § 105 odst. 2 až 6 stavebního zákona.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Stavby uvedené v § 96a odst. 1 stavebního zákona – předepsané formuláře, které jsou v přílohách této životní situace, jejichž obsahové náležitosti jsou stanoveny ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu , ve znění pozdějších předpisů.

Příslušné formuláře, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů je možno vyzvednout na stavebním úřadě.

V případě, je-li dotčeným orgánem Městský úřad Český Těšín, vydává koordinované stanovisko, které zahrnuje požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které hájí (silniční správní úřad, vodoprávní úřad, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, z hlediska ochrany obyvatelstva, ochrany přírody, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, státní správy lesů, státní správy myslivosti), Městský úřad Český Těšín, odd. životního prostředí.

V případě, jsou-li dotčeny zájmy města jako samosprávného celku, vydává společné stanovisko města, které zahrnuje požadavky na ochranu dotčených zájmů (vlastník pozemků, správce dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví, stanovisko správce veřejné zeleně apod.), Městský úřad Český Těšín, odb. místního hospodářství.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek se vybírá podle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, podle položky 18 odst. 3 – 4. Lze je uhradit převodem na účet Komerční banky, a.s. č. 86-6000330277/0100.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Je-li společné oznámení záměru úplné a je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90 a jde-li o stavbu či terénní úpravu podle § 104 odst. 1 písm. a) až i), nebo s územně plánovací dokumentací, jde-li o stavební úpravu podle § 104 odst. 1 písm. k), vydá stavební úřad společný souhlas do 30 dnů ode dne podání společného oznámení.

Společný souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.

Platí po dobu 2 let ode dne jeho vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. Platnost společného souhlasu nelze prodloužit.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Vlastník pozemku pokud není stavebníkem.

Osoby, jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být prováděním stavebního záměru přímo dotčeno.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Lze využít elektronickou poštu epodatelna@tesin.cz, v případě, že podání není ověřeno zaručeným elektronickým podpisem, je třeba jej písemně doplnit nejpozději do 5 dnů.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

-        Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

-        Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

-        Zákon č. 500/2004, správní řád ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Přestupek fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osoby, stavebníka, vlastníka stavby, vlastníka zařízení, vlastníka technické infrastruktury, autorizovaného inspektora, stavbyvedoucího, stavebního dozoru a stavebního podnikatele se projednává podle § 178 až § 183 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí.

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Ivona Rozsypalová

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2018

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

24.07.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Přiložené soubory:

Ohlášení stavby Oznámení záměru Společné oznámení záměru
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com