1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Místní poplatek ze vstupného

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Povinnost platit poplatek vyplývá ze zákona č. 565/1990 Sb., § 6 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazné vyhlášky Města Český Těšín č. 4/2011 o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Poplatník je povinen nejpozději 3 dny před konáním akce ohlásit správci poplatku druh akce, místo, datum, hodinu konání a výši vstupného.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Poplatník je povinen nejpozději 3 dny před konáním akce ohlásit správci poplatku kulturní, sportovní, prodejní nebo jinou akci obdobného charakteru na předepsaném tiskopise “Doklad o splnění ohlašovací povinnosti podle OZV Města Českého Těšína č. 4/2011, o místním poplatku ze vstupného, ve znění pozdějších změn a doplňků.

V ohlášení poplatník uvede jméno, případně jména, příjmení nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, případně další adresu pro doručování, čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností plátce, další údaje o skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti. Právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.

Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození od poplatkové povinnosti do 15 dnů od jejího vzniku.

Nejpozději do 10 dnů po skončení akce je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání, to je vyúčtování poplatku ze vstupného, ve kterém uvede počet prodaných vstupenek a celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

Z akcí, kde je poplatek stanoven paušální částkou, se přiznání nepodává.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor školství a kultury, Štefánikova č. 25/18, 737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor školství a kultury, přízemí, č. dv. 104 , Bc. Loseová Alice, tel: 553 035 302, Ing. Černilová Jana, tel. 553 035 303, č. dv. 103. Úřední hodiny jsou v pondělí od 08:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:30 hodin, ve středu od 08:00 do 11:30 a od 12:30 do 16:30 hodin

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K ohlášení akce a přihlášení poplatkové povinnosti – vyplněné formuláře: “Doklad o splnění ohlašovací povinnosti podle OZV Města Českého Těšína č. 4/2011, o místním poplatku ze vstupného, ve znění pozdějších změn a doplňků” a "Dohoda o paušálním poplatku ze vstupného", v příp. platby poplatku procentem také vstupenky označené výší vstupného

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Doklad o splnění ohlašovací povinnosti podle OZV Města Českého Těšína č. 4/2011, o místním poplatku ze vstupného, ve znění pozdějších změn a doplňků” získáte:

- formuláře ( ), k dispozici na odboru školství a kultury

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

     1. Sazba poplatku ze vstupného činí 20 % z celkové výše vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.
     1. Sazba poplatku ze vstupného u akcí na otevřených prostranstvích (mimo prodejní akce) činí 10 % z celkové výše vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.
     1. Správce poplatku může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek paušální částkou za 1 akci takto:
     • do 50 osob paušál 100,- Kč
     • do 100 osob paušál 200,- Kč
     • do 150 osob paušál 300,- Kč
     • do 200 osob paušál 400,- Kč
     • nad 200 osob paušál 800,- Kč

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne podání přiznání. V případě poplatku stanoveného paušální částkou, je poplatek splatný před konáním akce.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

§ 6 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, článek 4 Obecně závazné vyhlášky Města Český Těšín č. 4/2011, o místním poplatku ze vstupného, ve znění pozdějších změn a doplňků.

18. Jaké jsou související předpisy:

     • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
     • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Poplatník může podat odvolání proti platebnímu výměru do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení, ke správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, a to písemně nebo ústně do protokolu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

     1. Nebude-li poplatek zaplacen včas a ve správné výši, vyměří správce poplatku tento poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
     1. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny:

     • akce, jejichž celý výtěžek je určen pro charitativní a veřejně prospěšné účely
     • akce, které pořádají příspěvkové organizace zřízené městem Český Těšín a akce pořádané městem Český Těšín
     • filmová a divadelní představení, maturitní plesy, koncerty vážné hudby, cirkusy a lunaparky
     • sportovní akce

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Na Městském úřadu Český Těšín vykonává správu poplatku odbor školství a kultury  Bc. Alice Loseová, tel: 553 035 302 a Ing. Jana Černilová, tel: 553 035 303

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Elektronickou poštou na adresu:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, odbor školství a kultury

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Miroslav Stařičný, vedoucí odboru školství a kultury

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.07.2011

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

27.01.2017

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Přiložené soubory:

přiznání k místnímu poplatku ze vstupného dohoda o paušálním poplatku Ohlašovací povinnost