1. Identifikační číslo

2. Kód

9040

3. Název životní situace

Místní poplatek ze psů (dále jen "poplatek")

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Poplatek platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má na území města Český Těšín trvalý pobyt nebo sídlo. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:

    • osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P
    • osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
    • osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
    • osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
    • služební psi Policie ČR a Městské policie

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Přiznání k místnímu poplatku podává fyzická nebo právnická osoba, která se stala držitelem psa. Za osobu, která je omezena ve svéprávnosti, jedná opatrovník ustanovený soudem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost: přihlásit se k poplatku a dále oznámit údaje rozhodné pro stanovení výše poplatku.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Poplatník doručí správci poplatku vyplněný tiskopis, vydaný správcem poplatku, "Ohlášení k místnímu poplatku ze psů", a to do 15 dnů

     • ode dne dovršení  věku 3 měsíců
     • ode dne započetí držení psa staršího 3 měsíců

nebo odhlášku, a to do 15 dnů

     • ode dne utracení, úhynu, prodeje, darování, ztracení psa
     • ode dne změny trvalého bydliště

Skutečnosti při odhlášení psa doloží poplatník potvrzením o úhynu nebo utracení psa, vystaveným veterinářem anebo vyplněným prohlášením, kupní /darovací smlouvou, dokladem o změně trvalého pobytu.

Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku své jméno a příjmení nebo název právnické osoby, adresu trvalého pobytu nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO, telefonní číslo, e-mail, název a adresu zaměstnavatele. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo Obecně závazné vyhlášky č. 6/2012, o místním poplatku ze psů, osvobozena.

Poplatník je povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na vznik, změnu, zánik a výši poplatkové povinnosti nebo na vznik či zánik osvobození do 15 dnů ode dne, kdy nastala (např. změna trvalého bydliště, úhyn psa, převod psa na jiného držitele, přiznání nebo odebrání důchodu apod.).

V případě úmrtí držitele psa se dostaví na Městský úřad Český Těšín, finanční odbor, nový držitel psa za účelem převodu poplatkové povinnosti.

V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých měsíců.

Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek nově příslušné obci od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, finanční odbor

detašované pracoviště Štefánikova 18/25, 737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Ingrid Rypienová, referent místního poplatku ze psů

tel.: 553 035 235; e-mail: rypienova@tesin.cz

najdete nás: budova na ul. Štefánikova 18/25 (vedle kina Central), kancelář č. 105 v přízemí

úřední hodiny: Pondělí: 8.00 – 11.30   12.30 – 17.30         Středa: 8.00 – 11.30   12.30 – 16.30

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

     • platný občanský průkaz
     • očkovací průkaz psa
     • potvrzení o důchodu pro účel přiznání snížené sazby poplatku pro důchodce, pokud je tento jeho jediným příjmem
     • potvrzení o vykonané zkoušce pro přiznání slevy v případě, že pes je využitelný pro myslivost
     • průkaz ZTP/P

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Správce daně vydal tyto formuláře:

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů

Ohlášení změny u místního poplatku ze psů

Žádost o vrácení přeplatku

Obdržíte je v kanceláři místního poplatku ze psů: budova na ul. Štefánikova 18/25 (vedle kina Central), kancelář č. 105 v přízemí. Rovněž jsou k dispozici jako přílohy na konci tohoto textu.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Sazby poplatku ze psů činí ročně:

a) pro Horní Žukov, Dolní Žukov, Stanislavice, Mistřovice, Mosty, Koňákov 120,- Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího psa téhož poplatníka 180,- Kč

b) pro rodinné domy v městské zástavbě s výjimkou městských částí vyjmenovaných v předchozím odstavci 240,- Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího psa téhož poplatníka 360,- Kč

c) pro ostatní zástavbu (nájemní domy, panelová zástavba, úřední adresa) 840,- Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího psa téhož poplatníka 1.260,- Kč

d) pro poplatníka, který je poživatelem starobního, invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, nebo poživatelem sirotčího důchodu, činí poplatek ze psů chovaných v objektech dle odstavce b) a c) 200,- Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího psa téhož poplatníka 300,- Kč. Poplatníci, kteří mají nárok na použití sazby dle tohoto odstavce, jsou povinni předložit správci poplatku potvrzení o důchodu a podepsat prohlášení, že tento důchod je jejich jediným zdrojem příjmu.

Splatnost poplatku:

    • do 31.března příslušného kalendářního roku, nečiní-li více než 500,- Kč ročně

    • ve dvou stejných splátkách, vždy do 31. března a 30. září příslušného kalendářního roku, činí-li více než 500,- Kč ročně

    • poplatek lze uhradit v jedné splátce, i když částka poplatku je vyšší než 500,- Kč

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

Poplatek se hradí poštovní poukázkou, kterou správce poplatku rozesílá před dobou splatnosti na adresu trvalého pobytu, hotově v kanceláři místního poplatku ze psů, detašované pracoviště na ul. Štefánikova 18/25 (vedle kina Central), kancelář č. 105 v přízemí, bezhotovostně převodem na účet města č. 86-6000330277/0100, nebo v pokladně Komerční banky, a. s., Český Těšín, náměstí ČSA 2083/4a.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Dojde-li ke změně údajů uvedených v tiskopisu „Ohlášení k místnímu poplatku ze psů“, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Poplatník, který požaduje osvobození od poplatku, je povinen správci poplatku prokázat nárok na osvobození předložením důkazních prostředků.

Nárok na osvobození nelze uplatnit za období, za které již byl včas neuhrazený poplatek vyměřen pravomocnými platebními výměry.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

    • Obecně závazná vyhláška Města Český Těšín č. 6/2012, o místním poplatku ze psů
    • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

    • Obecně závazná vyhláška Města Český Těšín č. 5/2016, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezení prostorů pro volné pobíhání psů
    • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Poplatník se může proti platebnímu výměru odvolat písemně nebo ústně do protokolu u správce místního poplatku, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení (podané odvolání musí splňovat veškeré náležitosti uvedené v ustanovení § 109-116 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Další opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nebude-li poplatek zaplacen včas a ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost nebo závažně ztěžuje průběh řízení, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 247 a § 248 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

referent místního poplatku ze psů:

Ingrid Rypienová, tel.: 553 035 235

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

rypienova@tesin.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, finanční odbor, oddělení rozpočtu a městských financí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Vedoucí finančního odboru:

Ing. Halina Matulová

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.07.2019

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

12.07.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Přiložené soubory:

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů Změna ohlášení k místnímu poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška č. 6/2012, o místním poplatku ze psů Žádost o vrácení přeplatku