1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Přiznání k místnímu poplatku podává každá fyzická nebo právnická osoba (poplatník), která veřejné prostranství užívá zvláštním způsobem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínkou pro vznik poplatkové povinnosti je zahájení užívání veřejného prostranství jedním ze zvláštních způsobů.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství.

Užívání veřejného prostranství v souvislosti s odstraňováním poruch a havárií inženýrských sítí je poplatník povinen ohlásit správci poplatku nejpozději následující pracovní den po zásahu do veřejného prostranství.

V ohlášení poplatník nebo plátce uvede:

       • Jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování. Právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.
       • Čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce
       • Další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečnosti zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.

Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín

odbor místního hospodářství

náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín

odbor místního hospodářství

náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

referentka místního hospodářství: Bc. Jarmila Smelíková, e-mail: smelikova@tesin.cz

tel.: 553 035 516, kancelář č. 305, II. poschodí

úřední hodiny:

PO: 8.00 – 11.30,  12.30 – 17.30

ST: 8.00 – 11.30,  12.30 – 16.30

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Průkaz totožnosti žadatele, u cizinců doklad o povolení k trvalému pobytu, plná moc.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Správce daně vydal formulář “OHLÁŠENÍ FYZICKÉ OSOBY NEBO PRÁVNICKÉ OSOBY K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ PODLE OZV Č. 2/2015  O MÍSTNÍM  POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ”

K dispozici jsou na konci textu, ve formulářích nebo v kanceláři č. 305 Městského úřadu Český Těšín.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Místní poplatky  se vypočítávají za každý i započatý m2 a každý i započatý den. Úhrada je možná na příjmový účet města Český Těšín nebo v kanceláři č. 305  Městského úřadu Český Těšín.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Poplatek se platí od prvního dne, kdy došlo k zvláštnímu užívání veřejného prostranství až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Poplatek je splatný:

1.Poplatek ve výši stanovené podle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  čl. 6 odst. 1 písm. a),b),e)f)g),h),i) a podle čl. 6 odst.2 je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.

2.Poplatek ve výši stanovené podle Obecně závazné vyhlášky č.2/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  čl. 6 odst. 1 písm. c),d) je splatný nejpozději 10 dní po ukončení užívání veřejného prostranství.

3.Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit nejblíže následující pracovní den

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 Města Český Těšín o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Poplatník se může proti platebnímu výměru odvolat písemně nebo ústně do protokolu u správce daně (místního poplatku) a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne následujícího po doručení platebního výměru.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacený poplatek nebo část tohoto poplatku může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Bc. Jarmila Smelíková, referent místního hospodářství.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 Města Český Těšín o místním poplatku, ve znění pozdějších změn a doplňků.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, odbor místního hospodářství

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Karína Benatzká – vedoucí odboru místního hospodářství

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

od 01.01.2016

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

22.02.2016

29. Datum konce platnosti návodu:

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Přiložené soubory:

Tiskopis - příznání k místnímu polatku