1. Identifikační číslo

2. Kód

9090

3. Název životní situace

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí :

a) fyzická osoba, 

1. která má na území města Český Těšín trvalý pobyt,

2. které byl podle zákona upravující pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má na území města Český Těšín ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Přiznání k místnímu poplatku podává fyzická osoba, která splňuje podmínky uvedené v předcházejícím odstavci, za nezletilé děti jedná jejich zákonný zástupce, kterým je rodič (popř. poručník). Za osobu, která je omezena ve svéprávnosti, jedná opatrovník ustanovený soudem.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínkou pro vznik poplatkové povinnosti je oficiálně zaregistrovaný pobyt ve městě Český Těšín (údaj uvedený v osobních dokladech jako je např. občanský průkaz, povolení k pobytu apod.), nebo vlastnictví stavby, rodinného domu nebo bytu na území města Český Těšín, v nichž není nikdo hlášen k pobytu.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.

Poplatník dle bodu 4a) této životní situace je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresu pro doručování.

Poplatník dle bodu 4b) této životní situace je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.

V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba  s bytem.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín

finanční odbor, oddělení místních poplatků

Štefánikova 18/25, 737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Finanční odbor, referenti místních poplatků:

Ing. Wachtarczyková Dana, e-mail: wachtarczykova@tesin.cz

Szemlová Miroslava, e-mail: szemlova@tesin.cz

tel.: 553 035 236, 553 035 237

najdete nás: budova na ul. Štefánikova 25 (vedle kina Central), kancelář č. 106 - v přízemí

úřední hodiny: Pondělí: 8.00 – 11.30  12.30 – 17.30       Středa: 8.00 – 11.30  12.30 – 16.30

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občan ČR se vždy prokazuje platným občanským průkazem, cizinci předkládají doklad o povoleném pobytu, osoba, která má ve vlastnictví stavbu, rod. dům nebo byt, kde není nikdo hlášen, dokládá vlastnictví výpisem z katastru nemovitostí.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Správce daně vydal tyto formuláře: ” Přiznání k místnímu poplatku”, “Žádost o vrácení přeplatku”, které obdržíte v kanceláři místních poplatků - budova na ul. Štefánikova 25 (vedle kina Central), kancelář č. 106 v přízemí. Rovněž jsou k dispozici jako přílohy tohoto textu (na konci).

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Sazba poplatku pro kalendářní rok 2019:

- sazba poplatku pro poplatníka činí 480,- Kč/ rok

- sazba pro osoby starší 70-ti let a pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P je 360,- Kč/ rok

- osoby, které dosáhnou v tomto roce 80-ti a více let, jsou od poplatku osvobozeny

- sazba pro osoby, které mají na území města Český Těšín ve vlastnictví stavbu, rodinný dům nebo byt, v nichž není nikdo přihlášen k pobytu, je 480,- Kč/rok. Fyzické osoby s oficiálním pobytem v Českém Těšíně, které zároveň vlastní stavbu, rod. dům nebo byt, v nichž není nikdo hlášen k pobytu, jsou od poplatku z titulu vlastnictví nemovitosti osvobozeny 

- úlevu ve výši 240,- Kč ze sazby poplatku je možné poskytnout na základě žádosti poplatníka v případech, kdy donášková vzdálenost k místu pro odkládání kom. odpadu je větší než 300m.

Poplatek lze uhradit:

- poštovní poukázkou, kterou občané obdrží na počátku kalendářního měsíce, ve kterém je poplatek splatný

- převodem z bankovního osobního účtu

- prostřednictvím SIPO (sdružené inkaso plateb obyvatelstva)

- na pokladně v Komerční bance, a.s., expozitura Český Těšín (manipulační poplatek činí 10,- Kč za vklad na účet Města Český Těšín)

Upozorňujeme poplatníky, aby při platbách formou převodu na bankovní účet města uváděli vždy číslo účtu s předčíslím 86-. Při zadání úhrady bez tohoto předčíslí je platba poukázána na číslo účtu jiného subjektu.

V případě, že poplatník neobdrží poštovní poukázku na daný rok, může si ji vyzvednout osobně  v kanceláři místních poplatků - budova na ul. Štefánikova 25 (vedle kina Central), kancelář č. 106 v přízemí.

Správní poplatek 400,- Kč se platí při podání žádosti o splátkový kalendář v případě vyměřeného nedoplatku.

Správní poplatek 100,- Kč se platí za vystavení potvrzení o bezdlužnosti nebo za vystavení potvrzení o jednotlivých skutečnostech na osobních daňových účtech (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Dojde-li ke změně údajů uvedených v Přiznání k místnímu poplatku, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Dojde-li k zániku poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví stavby, bytu nebo rodinného domu, za které se odvádí poplatek, jsou poplatníci povinni tuto skutečnost ohlásit správci poplatku nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nastala.

Splatnost poplatku:

1. Poplatek je splatný:

a) jednorázově, nejpozději do 30. dubna kalendářního roku, pokud souhrn poplatků hrazených jednou osobou za více fyzických osob  nepřesáhne částku 1.000,- Kč ročně,

b) ve dvou stejných částkách, nejpozději do 30. dubna a do 31. října kalendářního roku, přesáhne-li souhrn poplatků hrazených jednou osobou za více fyzických osob částku 1.000,- Kč ročně (i při částkách nad 1.000,- Kč lze poplatek uhradit jednorázově do 30.dubna každého roku),

c) ve čtyřech stejných částkách prostřednictvím SIPO, vždy nejpozději:

- do 31. března

- do 30. června

- do 30. září

- do 31. prosince.

2. Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, je poplatek splatný nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po měsíci vzniku poplatkové povinnosti, nelze-li poplatek uhradit v termínech uvedených v odst. 1 písm. b).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Poplatník, který požaduje osvobození od poplatku, je povinen správci poplatku prokázat nárok na osvobození předložením důkazních prostředků, ze kterých je patrná délka období, na které se vztahuje osvobození. Osvobození lze poskytnout maximálně 3 roky od data splatnosti poplatku (např. do 30.04.2019 lze požádat o osvobození od poplatku, který byl splatný k 30.04.2018, k 30.04.2017 a k 30.04.2016). Výčet možných osvobození a další související informace jsou uvedeny v Čl. 7 OZV 6/2018.

Nárok na osvobození nelze uplatnit za období, za které již byl včas neuhrazený poplatek vyměřen pravomocnými platebními výměry.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Obecně závazná vyhláška č. 6/2018 Města Český Těšín o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ("OZV 6/2018").

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Poplatník se může proti platebnímu výměru odvolat písemně nebo ústně do protokolu u správce místního poplatku, a to ve lhůtě 30-ti dnů ode dne jeho doručení. (Podané odvolání musí splňovat veškeré náležitosti uvedené v § 109-116 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.)

Další opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem.

Od 01.01.2016 se mění odpovědnost za zaplacení poplatku následovně: "Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka.

Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část, zvýší správce poplatku o 0,25 násobek.

Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Pokud poplatník nesplní svojí oznamovací povinnost nebo závažně ztěžuje průběh řízení, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 247 a § 248 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, v platném znění.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

referenti místních poplatků:

Ing. Wachtarczyková Dana – tel.: 553 035 236

Szemlová Miroslava – tel.: 553 035 237

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

wachtarczykova@tesin.cz

szemlova@tesin.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, finanční odbor, oddělení rozpočtu a městských financí.

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Vedoucí finančního odboru:

Ing. Halina Matulová

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

02.01.2019

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

02.01.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Přiložené soubory:

Žádost o vracení přeplatku OZV 6_2018 Přiznání k místnímu poplatku