1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

UZAVŘENÍ OBČANSKÉHO SŇATKU

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Zjednodušený návod je určen pro snoubence, kteří:

                                                             • oba mají státní občanství České republiky,
                                                             • oba mají trvalý pobyt v České republice,
                                                             • nebyli dříve oddáni nebo rozvedeni v cizině,
                                                             • nejsou ovdovělí,
                                                             • si nepřejí uzavřít manželství na neobvyklém místě nebo v neobvyklou dobu,
                                                             • neuzavírají manželství v zastoupení nebo v ohrožení života,
                                                             • jsou oba zletilí,
                                                             • rozumí a mluví česky, nejsou němí ani neslyšící, netrpí duševní poruchou, nebyli zbaveni svéprávnosti ani jejich svéprávnost nebyla omezena.

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství.

Úředně určeným místem pro konání občanských svatebních obřadů ve městě Český Těšín je obřadní síň Městského úřadu Český Těšín (výjimka: KaSS Střelnice jako náhradní místo pro uzavírání manželství, pokud se ve dnech stanovených pro uzavírání manželství v obřadní síni Městského úřadu Český Těšín na náměstí ČSA konají kulturně-společenské či jiné akce).

Doba pro uzavření občanského sňatku je v našem městě stanovena s účinností od 1. 1. 2018 následovně:

                • každá druhá sobota v měsíci, pokud není státním svátkem, v době od 9:00 do 13:00 hod.
                • každý poslední pracovní pátek v měsíci v době od 9:00 do 13:00 hod.

Pokud se ve shora uvedených dnech koná na náměstí ČSA kulturně-společenská či jiná akce, je náhradním místem pro uzavření manželství KaSS Střelnice.

Poplatky spojené s uzavřením manželství jsou uvedeny v bodu 12.

Fotografie obřadní síně v budově Městského úřadu Český Těšín

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Snoubenci nebo zmocněnec jednoho ze snoubenců podáním písemné žádosti u příslušného matričního úřadu.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, kterými prokážou způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem o matrikách (zákon č. 301/2000 Sb.). Musí být spolehlivě prokázáno, že snoubenci splňují podmínky pro uzavření manželství stanovené zákonem o matrikách a občanským zákoníkem  (zákon č. 89/2012 Sb.).

Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předběžně vyberte místo i zamýšlený termín k uzavření manželství a dostavte se na příslušný úřad.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Obraťte se na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá. U tohoto matričního úřadu nebo jeho prostřednictvím lze domluvit místo a termín uzavření manželství. Zde dostanete také ostatní potřebné informace, týkající se uzavření manželství.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Pro sňatky konané ve městě Český Těšín a v obci Chotěbuz je příslušným matričním úřadem Městský úřad Český Těšín, odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend – matrika

                              • kanc. č. 105 v přízemí - Bronislava Hamanová,
                              • kanc. č. 106 v přízemí - Lýdie Chlebusová.

Úřední hodiny:

                        • pondělí 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 17:30 hod.
                        • úterý 8:00 - 11:30 hod.
                        • středa 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 16:30 hod.
                        • čtvrtek 8:00 - 11:30 hod.

Telefon: 553 035 416, 553 035 417

E-mail: hamanova@tesin.czchlebusova@tesin.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklady potřebné k uzavření manželství:

                                                             • informaci o svědcích a údaje o rodičích uveďte na tomto tiskopisu
                                                             • doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
                                                             • rodný list,
                                                             • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem),
                                                             • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem).

Doklad, který je jinak třeba podle tohoto zákona předložit matričnímu úřadu, se nepředkládá, pokud si skutečnost  v něm uvedenou matriční úřad může ověřit z jim vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z  informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů (§ 81a zákona o matrikách).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na kterémkoli matričním úřadu.

Protokol o uzavření manželství – vyplňuje matrikář ve spolupráci se snoubenci nebo snoubencem.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Za občanské svatební obřady jsou vybírány správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a provozní poplatky schválené usnesením Rady města Český Těšín č. 2882/46.RM/ dne 14.11.2017, pokud se sňatek koná mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost.

Sazebních správních poplatků

Sazebník provozních poplatků za občanské svatební obřady konané konané podle ustanovení § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve správním obvodu matričního úřadu Český Těšín mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost (účinnost od 1. 1. 2018)

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní a činí se v přítomnosti dvou svědků. Do protokolu o uzavření manželství se uvádějí jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se při uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu.

Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po obdržení oddacího listu.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky nejsou stanoveny

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. d) bod 2 zákona o občanských průkazech (do 15 pracovních dnů po obdržení oddacího listu).

Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Webové stránky Ministerstva vnitra ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

Mgr. Jana Mašková, vedoucí oddělení

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2018

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

16.05.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

Datum konce platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: