1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

OVĚŘOVÁNÍ LISTIN A PODPISŮ (vidimace a legalizace)

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (dále jen “vidimace”) a ověřování pravosti podpisu (dále jen “legalizace”).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

VIDIMACÍ se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah vidimované listiny neodpovídá. Vidimace se provádí na žádost a vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady.

Úřad neprovede vidimaci:

            • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
            • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
            • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
            • je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj podle § 8 písm. f) zákona o ověřování, tj. údaj o tom, zda listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologram,
            • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
            • jsou-li ve předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
            • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,
            • není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o

1. prvopis,

2. již ověřenou vidimovanou listinu,

3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,

4. opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo

5. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

LEGALIZACÍ se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá. Legalizace se provádí na žádost.

Je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, legalizace se neprovede.

Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků.

Úřad neprovede legalizaci:

                  • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
                  • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
                  • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podejte ústní žádost o vidimaci nebo legalizaci.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Můžete se obrátit na kterýkoliv matriční úřad, krajský úřad nebo na obecní úřad pověřený vidimací a legalizací. Vidimaci a legalizaci provádějí rovněž pošty, které poskytují služby Czech POINT a zastupitelské úřady ČR v zahraničí.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Vidimaci a legalizaci provádí pověřený pracovník v úředních místnostech úřadu. Je-li žadatelem fyzická osoba, která se ze zdravotních nebo jiných důležitých důvodů nemůže dostavit na úřad, může pověřený pracovník provést legalizaci i na jiném vhodném místě.

Na MěÚ Český Těšín ověřují listiny a podpisy tito zaměstnanci:

                  • Lýdie Chlebusová, referent matriky a osobních dokladů, kanc. č. 106 v přízemí, tel.: 553 035 417
                  • Bronislava Hamanová, referent matriky, kanc. č. 105 v přízemí, tel. 553 035 416
                  • Ing. Marie Bilková, referent správních činností, kanc. č. 114 v přízemí, tel.: 553 035 418
                  • Mgr.  Jana Mašková, vedoucí oddělení organizačních a správních agend, kanc. č. 113 v přízemí, tel. 553 035 410

Úřední hodiny:

                • pondělí 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 17:30 hod.
                • úterý 8:00 - 11:30 hod.
                • středa 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 16:30 hod.
                • čtvrtek 8:00 - 11:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K vidimaci na úřadě předložte:

                  • prvopis nebo ověřený opis listiny,
                  • kopii nebo opis pořízený z listiny.

K legalizaci na úřadě předložte:

                  • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
                  • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
                  • průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu,
                  • průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl,
                  • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
                  • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatky činí:

                  • za ověření každého podpisu na listině (legalizace) 30 Kč,
                  • za ověření opisu nebo kopie listiny (vidimace) 30 Kč za každou započatou stranu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny. Vidimace a legalizace se provádějí zpravidla na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

nelze

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)

18. Jaké jsou související předpisy:

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

--

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

--

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

--

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Ministerstvo vnitra – odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik, U Obecního domu 3, 112 20 Praha 1

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Webové stránky Ministerstva vnitra

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Legalizace a vidimace v zahraničí

Superlegalizace, vyšší ověření, uznávání cizích veřejných listin

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

Mgr. Jana Mašková, vedoucí oddělení

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2016

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

16.05.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: