CENY JÍZDNÉHO V MHD

Více

DERATIZACE

leden 2019

07/2018

OZV, kterou se nařízuje provedení speciální ochranné deratizace

Na základě zvýšeného výskytu hlodavců (zvýšený výskyt potkanů) se k ochraně zdraví a před vznikem a šířením infekčních onemocnění nařizuje na území města Český Těšín provedení speciální ochranné deratizace.

OZV pozbývá platnost a účinnost dnem 31.12.2019.

Více

KOEFICIENTY DANĚ Z NEMOVITOSTI

Více

MĚSTSKÁ POLICIE

únor 1992

01/1992

Vyhláška o zřízení Městské policie Český Těšín

Obecně závazná vyhláška, kterou se zřizuje Městská policie Český Těšín.

Změny:

3/1995 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 1/1992 o zřízení Městské policie Český Těšín
7/1999 OZV, kterou se mění vyhláška č. 1/1992 o zřízení Městské policie Český Těšín
3/2001 OZV, kterou se mění OZV č. 1/1992 o zřízení Městské policie Český Těšín
4/2007 OZV, kterou se mění OZV č. 1/1992 O zřízení Městské policie Český Těšín ve znění OZV č. 3/1995, č. 7/1999 a č. 3/2001
3/2009 OZV, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/1992 O zřízení Městské policie Český Těšín ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/1995, č. 7/1999, č. 3/2001 a č. 4/2007
Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Více

OMEZENÍ HAZARDU VE MĚSTĚ

Více

OTÁZKY VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A CHOVÁNÍ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

říjen 2018

05/2018

Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Český Těšín v souvislosti se žebráním

Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k  zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce a vytváření příznivých podmínek pro život v obci.

Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví a majetku.

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA

Více

PSI

Více

ŠKOLSTVÍ

březen 2017

04/2017

OZV, kterou se stanoví společné školské obvody mateřských škol zřízených městem Český Těšín

Na základě uzavřené dohody mezi obcí Chotěbuz a městem Český Těšín o vytvoření společných školských obvodů mateřských škol zřízených městem Český Těšín, stanoví město Český Těšín části společných školských obvodů mateřských škol zřízených městem Český Těšín, na území města Český Těšín a spádové mateřské školy.

Více

TRŽNÍ ŘÁD

červen 2018

03/2018

Nařízení města, kterým se vydává Tržní řád

Tržní řád vymezuje místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu. Stanovuje dobu prodeje, kapacitu, pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti a ostatní podmínky.

Více

VSTUPNÉ

Více

ZRUŠUJÍCÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ

leden 2017

07/2016

OZV, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 k zabezpečení záležitosti veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu, Obecně závazná vyhláška č. 9/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2012 k zabezpečení záležitosti veřejného pořádku v oblasti omezení hazradu, Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 jíž se upravuje provozování loterijní činnosti na území města Český Těšín, Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2014, jíž se upravuje provozování loterijní činnosti na území města Český Těšín

Více
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com