CENY JÍZDNÉHO V MHD

Více

DERATIZACE

leden 2019

07/2018

OZV, kterou se nařízuje provedení speciální ochranné deratizace

Na základě zvýšeného výskytu hlodavců (zvýšený výskyt potkanů) se k ochraně zdraví a před vznikem a šířením infekčních onemocnění nařizuje na území města Český Těšín provedení speciální ochranné deratizace.

OZV pozbývá platnost a účinnost dnem 31.12.2019.

Více

KOEFICIENTY DANĚ Z NEMOVITOSTI

Více

MĚSTSKÁ POLICIE

únor 1992

01/1992

Vyhláška o zřízení Městské policie Český Těšín

Obecně závazná vyhláška, kterou se zřizuje Městská policie Český Těšín.

Změny:

3/1995 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 1/1992 o zřízení Městské policie Český Těšín
7/1999 OZV, kterou se mění vyhláška č. 1/1992 o zřízení Městské policie Český Těšín
3/2001 OZV, kterou se mění OZV č. 1/1992 o zřízení Městské policie Český Těšín
4/2007 OZV, kterou se mění OZV č. 1/1992 O zřízení Městské policie Český Těšín ve znění OZV č. 3/1995, č. 7/1999 a č. 3/2001
3/2009 OZV, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/1992 O zřízení Městské policie Český Těšín ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/1995, č. 7/1999, č. 3/2001 a č. 4/2007
Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

květen 2019

03/2019

Nařízení o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užítá k stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy 

Přílohy k nařízení

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 01.06.2019.

Tímto nařízením se vymezezují oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy


Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Více

OMEZENÍ HAZARDU VE MĚSTĚ

Více

OTÁZKY VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A CHOVÁNÍ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA

Více

PSI

Více

ŠKOLSTVÍ

březen 2017

04/2017

OZV, kterou se stanoví společné školské obvody mateřských škol zřízených městem Český Těšín

Na základě uzavřené dohody mezi obcí Chotěbuz a městem Český Těšín o vytvoření společných školských obvodů mateřských škol zřízených městem Český Těšín, stanoví město Český Těšín části společných školských obvodů mateřských škol zřízených městem Český Těšín, na území města Český Těšín a spádové mateřské školy.

Více

TRŽNÍ ŘÁD

červen 2019

04/2019

Nařízení města, kterým se vydává Tržní řád

Příloha nařízení

Tržní řád vymezuje místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem. Stanovuje dobu prodeje, kapacitu, pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti a ostatní podmínky.

Tržní řád se nevztahuje na prodej pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem.

Tržním řádem město stanoví, že některé druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu ve městě nebo jeho části jsou zakázány.

Více

VSTUPNÉ

Více

ZRUŠUJÍCÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ

leden 2017

07/2016

OZV, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 k zabezpečení záležitosti veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu, Obecně závazná vyhláška č. 9/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2012 k zabezpečení záležitosti veřejného pořádku v oblasti omezení hazradu, Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 jíž se upravuje provozování loterijní činnosti na území města Český Těšín, Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2014, jíž se upravuje provozování loterijní činnosti na území města Český Těšín

Více
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com