Návrh změny č. 4 Územního plánu Český Těšín

Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje, jako pořizovatel územního plánu pro město Český Těšín, oznamuje ve smyslu ust. § 20 a §§ 52 a 53 stavebního zákona, konání opakovaného veřejného projednání o Návrhu změny č. 4 Územního plánu Český Těšín.

Opakované veřejné projednání se uskuteční dne 9.10.2017 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti,
č. dv. 401, 3.NP, budovy Městského úřadu Český Těšín, nám. ČSA 1/1.

Návrh změny č. 4 Územního plánu Český Těšín a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území bude vystaven k nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce pořizovatele

v termínu od 8. září do 16. října 2017

                      • v tištěné podobě u pořizovatele, tj. na Městském úřadě Český Těšín, odboru územního rozvoje, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, dveře č. 501, denně: v pondělí od 8:00 do 17:30 hod., středu v době od 8:00 do 16:30 hod., úterý, čtvrtek a pátek od 8:00do 13:15 hodin.
                      • Obsah změny č. 4 ÚP Český Těšín

TEXTOVÁ ČÁST

I. Změna č. 4 ÚP Český Těšín – návrh [výroku]

II.Odůvodnění změny č. 4 ÚP Český Těšín

GRAFICKÁ ČÁST

I. Změna č. 4 ÚP Český Těšín

Výkres základního členění územílegenda                                        1 : 5 000

Hlavní výkreslegenda                                                                    1 : 5 000

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanacílegenda       1 : 5 000

Schéma diferenciace území z hlediska krajinného rázulegenda        1 : 12 500

II.Odůvodnění změny č. 4 ÚP Český Těšín

Koordinační výkreslegenda                                                             1 : 5 000

Širší vztahy, legenda                                                                        1 : 25 000

Výkres předpokládaných záborů půdního fondulegenda                      1 : 5 000

Doplňující výkresy:    Výkres dopravylegenda                                    1 : 5 000

Výkres vodního hospodářstvílegenda                                             1 : 5 000

Výkres energetiky, spojůlegenda                                                     1 : 5 000

autor: Bury Lucie Ing.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com