Návrh Územního plánu Chotěbuz

Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje, jako pořizovatel Územního plánu Chotěbuz, oznamuje ve smyslu ust. § 20 a 52 stavebního zákona, konání veřejného projednání o návrhu Územního plánu Chotěbuz.

Veřejné projednání se uskuteční dne 19.12.2016 v 15:00 hodin ve Sportovně kulturním středisku Chotěbuz.

Návrh Územního plánu Chotěbuz bude vystaven k nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce pořizovatele

v termínu od 18. listopadu do 27. prosince 2016

              • v tištěné podobě

u pořizovatele, tj. na Městském úřadě Český Těšín, odboru územního rozvoje, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, dveře č. 501, denně: v pondělí od 8:00 do 17:30 hodin, středu v době od 8:00 do 16:30 hodin, úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 13:15 hodin.

na Obecním úřadě v Chotěbuzi denně: v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin, úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin a pátek od 8:00 do 14:00 hodin.

              • Obsah Územního plánu Chotěbuz

TEXTOVÁ ČÁST

I. ÚP Chotěbuz – návrh [výroku]

II.Odůvodnění ÚP Chotěbuz

GRAFICKÁ ČÁST

I. ÚP Chotěbuz

Výkres základního členění území                                                     1 : 5 000

Hlavní výkres:

              • Urbanistická koncepce                                                                1 : 5 000

Výkres veřejně prospěšných staveb                                                  1 : 5 000

II.Odůvodnění ÚP Chotěbuz
Koordinační výkres                                                                          1 : 5 000

Výkres širších vztahůlegenda                                                    1 : 100 000

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu                                   1 : 5 000

Doplňující výkresy:

              • Výkres dopravy                                                                             1 : 5 000
              •  Výkres energetiky a spojů                                                             1 : 5 000
autor: Bury Lucie Ing.