Databáze poskytnutých informací dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon”).

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi povinně zveřejňované informace se řadí i ty informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Podle § 5 odst. 3 zákona povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

Open data

Open data jsou informace a data zveřejněná na internetu, která jsou úplná, snadno dostupná, strojově čitelná, používající standardy s volně dostupnou specifikací, zpřístupněná za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení a dostupná uživatelům při vynaložení minima možných nákladů.

Formát CSV je určen pro strojové zpracování, nikoliv pro čtení lidmi či pro tisk.
Statistiky žádostí dle zákona č. 106-1999 Sb 
informace_dle_106_1999_Sb

Rok 2019

Žádost č. 8/2019 – Pořízení právních informačních počítačových systémů pro úřad a podřízené organizace – text PDF, text RTF:


Žádost č. 9/2019 – Informace o subjektu, se kterým město Český Těšín uzavřelo smlouvu na možnost dále uzavírat smlouvy o umísťování reklam na sloupy veřejného osvětlení – text PDF, text RTF:


Žádost č. 7/2019 – Zaslání potvrzení o trvalém pobytu žadatele od roku 2003, a následně, a zaslání kopie tehdejšího občanského průkazu – text PDF, text RTF:


Žádost č. 6/2019 – Počet podaných žádostí o informace o platech či jejich některých složkách, např. odměnách, zaměstnanců zařazených do městského úřadu Český Těšín v letech 2010-2019 – text PDF:, text RTF:


Žádost č. 5/2019 – Evidence městského mobiliáře – text PDF: text RTF:


Žádost č. 4/2019 – Poskytnutí kopií projektové dokumentace veřejného osvětlení Open Air Museum na nábřeží Svobody a dokumentu o předání díla – text PDF : text RTF :


Žádost č. 3/2019 – Metodický pokyn pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení, případně slevového kuponu, na kliku vstupních dveří nemovitosti, připadně kliku dveří “předzahrádky” – text PDF: text RTF:


Žádost č. 2/2019 – Vyvlastňovací řízení za období od 01.01.2014 do 31.12.2018 – text PDF:, text RTF:


Žádost č. 1/2019 – Využití služeb moderátora Petra Vojnara (moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, jako klaun a další) – text PDF, text RTF


Rok 2018

Žádost č. 12/2018 – Vyplnění dotazníku – kastrační program – text PDF, text RTF:


Žádost č. 11/2018 – Zprovoznění světelné signalizace na křižovatce Ostravská – Karvinská – text PDF: text RTF:


Žádost č. 10/2018 – Kopie rozhodnutí ve věci nepovoleného umístění pevné překážky na veřejně přístupné účelové komunikaci – text PDF: text RTF:


Žádost č. 9/2018 – Zaslání scénaře svatebního obřadu v českém jazyce – text PDF: text RTF :


Žádost č. 8/2018 – Informace a kopie ze spisu č.j. SPIS/3545/2018/PO/Sid/R/245/18 – text PDF: text RTF:


Žádost č. 7/2018 – Kolaudační souhlas stavby Dukelská č.p. 263/7, Český Těšín – text PDF, text RTF:


Žádost č. 6/2018 – Užívání stavby Dukelská č.p. 263/7, Český Těšín – text PDFRTF:


Žádost č. 5/2018 – Zajištění výkonu osoby pověřené ochranou osobních údajů – text zde PDFRTF :


Žádost č. 4/2018 – Námitky a připomínky, které byly městem uplatněny, jakož i těm, které teprve uplatněny budou ve věci realizované investice při ul. Havlíčkova, Bezručova, Střelniční – text PDF, text RTF:


Žádost č. 2/2018 – Způsob zajištění souladu zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, aj. – text PDF, text RTF:


Žádost č.  3/2018 –  Zapůjčení výpočetní techniky pro účely voleb Parlamentu České republiky  a  Prezidentských voleb 2018, dále  informace o ceně za volby Parlamentu ČR a  ceně Prezidentských voleb - text PDF,


Žádost č. 1/2018 – Zaslání investičních plánů města pro rok 2018, resp.seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí  - text PDF, text RTF:


Rok 2017

Žádost č. 23/2017 – Způsob zajištění souladu zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, aj. – text PDF, text RTF:


Žádost č. 22/2017 – Jména uvolněných zastupitelů a zastupitelek v zastupitelstvu města Český Těšín – text PDF, text RTF:


Žádost č. 21/2017 – doplňující odpověď: Seznam dárců finančních či jiných darů městu Český Těšín a jeho příspěvkovým organizacím za léta 2015, 2016 a 2017 – text PDF, text RTF:

Příloha č. 1 rok 2015 – text zde:
Příloha č. 2 rok 2016 – text zde:
Příloha č. 3 rok 2017 (leden až září) – text zde:


Žádost č. 21/2017 – Seznam dárců finančních či jiných darů městu Český Těšín a jeho příspěvkovým organizacím za léta 2015, 2016 a 2017 – text PDF, text RTF:


Žádost č. 20/2017 – Problémy se škodlivým ptactvem ve městě – text PDF, text RTF:


Žádost č. 19/2017 – Přijímání podnětu ke kontrole a provádění kontrol podle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů – text PDF, text RTF:


Žádost č. 18/2017 – Způsob plnění povinnosti dle § 10c zákona o evidenci obyvatel – text PDF, text RTF:


Žádost č. 16/2017 – Povinnost města Český Těšín informovat stávající autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM a.s. zájem o spolupráci se společností REMA AOS, a.s. – text PDF, text RTF:


Žádost č. 17/2017 – Způsob vymáhání daňových nedoplatků Městským úřadem Český Těšín – text PDF, text RTF:


Žádost č. 15/2017 – Seznam právnických osob splňující podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv – text PDF, text RTF:


Žádost č. 14/2017 – Pokutování zahraničních řidičů na území města Český Těšín v roce 2016 – text PDF, text RTF:


Žádost č. 13/2017 – Účel nahlížení v základním registru obyvatel – text PDF, text RTF


Žádost č. 12/2017 – Způsob zpoplatnění komunálního odpadu v letech 1997 až 2016 – text PDF, text RTF


Žádost č. 11/2017 – Počet vydaných občanských průkazů za rok 2016 – text PDF, text RTF:


Žádost č. 10/2017 – Informace k pronájmu a provozu Nemocnice Český Těšín – text PDF, text RTF


Žádost č. 8/2017 – Informace k prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací na akci Multifunkční budova AVION – text PDF, text RTF


Žádost č. 9/2017 – Evidence šikanózních žádostí o informace – text PDF, text RTF


Žádost č. 7/2017 – Kopie rozhodnutí o přestupku – text PDF, text RTF


Žádost č. 5/2017 – Odpověď na dotaz občanů města Český Těšín – text PDF, text RTF


Žádost č. 6/2017 – Seznam stavebních projektů pro rok 2017, které jsou v současné době zahrnuty do schváleného rozpočtu města – text PDF, text RTF


Žádost č. 4/2017 – Informace jaké všechno vedení a přípojky ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. se nacházejí na pozemcích a stavbě žadatele – text PDF, text RTF


Žádost č. 3/2017 – Seznam investičních plánů města pro rok 2017, resp. seznam investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí plánované v letech 2017-2020, a budou financovány z rozpočtů města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory – text PDF , text RTF


Žádost č. 2/2017 – Množství a názvy používaných tiskáren, množství finančních prostředků vynaložených na nákup tonerů a servis tiskáren v roce 2015/2016 aj. – text PDF, RTF:


Žádost č. 1/2017 – Počet vyřízených žádostí o souhlas s trvalým nebo dočasným odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu za období let 2014-2016 u zdejšího ORP Český Těšín – text PDF, RTF:


Rok 2016

Žádost č. 30/2016 – Výše uložených pokut občanům, kteří porušili povinnost danou § 14 odst. 1 d) bodu 1 zákona o občanských průkazech – text PDFRTF


Žádost č. 29/2016 – Evaluační zpráva zabývající se projektem revitalizace obou břehů řeky Olše na území Českého a Polského Těšína aj. – text PDF, RTF


Žádost č. 28/2016 – Počet vysazených stromů v Českém Těšíně za období  od 1.1.2016 do 1.11.2016 – text PDF , RTF


Žádost č. 27/2016 – Kompetence starosty a místostarostů podle jednotlivých oblastí života města – text PDF , RTF


Žádost č. 26/2016 – Výbor pro národnostní menšiny dle § 117 zákona o obcích – text PDF , RTF


Žádost č. 25/2016 – Darovací smlouva uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb. – text PDF , RTF


Žádost č. 24/2016 – Zaslání fotokopií dokumentů ke sdělení ohlášení drobné stavby dle č.j. SÚ-1237/93-Št – text PDF , RTF


Žádost č. 23/2016 – Četnost narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozem loterií a jiných podobných her povolených podle zák.č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných hrách, ve znění pozd. předpisů, doložitelných protokoly policie za období let 2010-2015 – text PDF , RTF


Žádost č. 22/2016 – Název finančních institucí, u kterých mělo Město Český Těšín ke dni 31.5.2016 uloženy vlastní finanční prostředky – text PDF , RTF


Žádost č. 18/2016 – Celkové výdaje revitalizace městské části Svibice – text PDF , RTF


Žádost č. 17/2016 – Veřejná zakázka “Výměna oken a zateplení MŠ ul. Čáslavská” – text PDF , RTF


Žádost č. 20/2016 – Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku v k.ú. Chotěbuz – text PDFRTF


Žádost č. 19/2016 – Lovecké lístky vydané pro cizince od doby působnosti zdejšího úřadu – text PDF , RTF


Žádost č. 14/2016 – Finanční příspěvek města Český Těšín na chod Integrovaného záchranného systému na území Českotěšínska – text PDFRTF


Žádost č. 16/2016 – Počet svateb a rozvodů za rok 2015 ve městě Český Těšín, počet narozených dětí, a počet lidí zemřelých – text PDF  , RTF


Žádost č. 13/2016 – Formát uchovávání datových zpráv odeslané prostřednictvím datové schránky fyzickým a právnickým osobám v elektronické podobě, aj. – text PDF  , RTF


Žádost č. 12/2016 – Kolik bylo za rok 2015 vybráno poplatků za přihlášené psy v Českém Těšíně – text PDF  , RTF


Žádost č. 15/2016 – Softwar města pro vedení spisové služby – text PDF , RTF


Žádost č. 11/2016 – Způsob a lhůta uchování datových zpráv správního orgánu odeslané prostřednictvím datové schránky fyzickým a právnickým osobám – text PDF , RTF


Žádost č. 10/2016 – Vnitřní směrnice týkající se zadávání veřejných zakázek (malého rozsahu) – text PDF , RTF


Žádost č. 8/2016 – Výše částky, kterou obec dotuje městskou hromadnou dopravu za kalendářní rok – text PDFRTF


Žádost č. 7/2016 – Seznam stavebních projektů pro rok 2016, které jsou v současné době zahrnuty do schváleného rozpočtu města – text PDF , RTF


Žádost č. 6/2016 – Sdělení stanoviska ke společenské významnosti ústavní stížnosti spisové značky I.ÚS 2956/15 – text PDF , RTF


Žádost č. 5/2016 – Vyjádření k pozemkům p.č. 1096, 1091 a 1095 vše k.ú. Dolní Žukov s ohledem na územně plánovací dokumentaci – text PDF  , RTF


Žádost č. 4/2016 – Seznam stavebních projektů města Český Těšín plánované na rok 2016, a financované z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů – text PDF , RTF


Žádost č. 3/2016 – Smlouva na pronájem plakátovacích ploch v Českém Těšíně, a kopie stavebních povolení na jednotlivé plakátovací plochy – text PDF , RTF


Žádost č. 23/2015 – doplňující odpověď: Informace týkající se kavárny AVION v Českém Těšíně – celkem 27 otázek formou “Otevřeného dopisu Vítu Slováčkovi” – doplňující informace – text PDF  , RTF


Žádost č. 2/2016 – Zaslání fotokopií listin: platební výměr FÚ pro Moravskoslezský kraj na odvod za porušení rozpočtové kázně č.j. 3240137/15/3200-31474-803525 ze dne 15.12.2015, aj. – text zde:


Žádost č. 1/2016 – Informace týkající se kavárny AVION v Českém Těšíně – formou “Otevřeného podání Vítu Slováčkovi” – text PDF , RTF


Rok 2015

Žádost č. 26/2015 – Seznam fungujících stanic měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb., dále podle novely tohoto zákona č. 239/2013 Sb. – text PDF, RTF


Žádost č. 24/2015 – Zpřístupnění informací k námitce žadatele ke Změně č. 3 Územního plánu Český Těšín – text PDF , RTF


Žádost č. 25/2015 – Počet žádostí o přijetí do základního vzdělávání v základních školách v první polovině r. 2015 – text PDF , RTF


Žádost č. 23/2015 – Informace týkající se kavárny AVION v Českém Těšíně – celkem 27 otázek formou “Otevřeného dopisu Vítu Slováčkovi …” – text PDF , RTF


Žádost č. 22/2015 – Počet žádostí o přijetí do mateřských škol v prvním pololetí r. 2015 – text PDF , RTF


Žádost  č. 21/2015 – Hospodaření města s investičními prostředky v letech 2009-2014 – text PDF , RTF


Žádost č. 20/2015 – Aktuální výsledky měření intenzity dopravy, aktuální výsledky dopravních průzkumů – text zde:


Žádost č. 19/2015 – Pořízení změny č. 3 Územního plánu Český Těšín – text zde:


Žádost č. 18/2015 – Platy a odměny nejvýše postavených úředníků za rok 2014 – text zde:


Žádost č. 17/2015 – Využívá město Český Těšín externího dodavatele právních služeb? – text zde:


Žádost č. 16/2015 – Odměny ředitele společnosti Teplo Těšín a.s., dříve Bytového podniku Č. Těšín a.s. – text zde:


Žádost č. 15/2015 – Odměny zaměstnanců MěÚ Český Těšín – text zde:


Žádost č. 12/2015 – Celková částka uhrazená městem za výstavbu kavárny NOIVA, v současné době již kavárny AVION, včetně nákladů za opěrnou zeď aj. – text zde:


Žádost č. 11/2015 – Kopii nájemních smluv na 2 ks nástěnek v parku Masarykovy sady aj. – text zde:
Zveřejněno dne: 16.06.2015


Žádost č. 10/2015 – Poskytování finanční pomoci mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi – text zde:


žádost č. 9/2015 – Poskytnutí všech pravomocných rozhodnutí o vyvlastnění vydaných od ledna 2012 Městem Český Těšín – text zde


Žádost č. 8/2015 – Dodavatelé služeb (vnitřní a venkovní úklid, správa a údržba nemovitostí) v objektech Města Český Těšín, podmínky poskytování těchto služeb aj. – text zde:


Žádost č. 7/2015 – Počet dopravních přestupků z důvodu zákazu stání a parkování, řešených Městskou policií a PČR, pravomocně rozhodnutých - text zde :


Žádost č. 6/2015 – Investiční plány města pro rok 2015 – text zde :


Žádost č. 5/2015 – Právní informační systém používaný městem Český Těšín – text zde:


Žádost č. 4/2015 – Radní města Český Těšín v letech 2002 až 2014 – text zde:


Žádost č. 3/2015 – Počet pracovníků městského úřadu za roky 2006-2014 – text zde:


Žádost č. INFO 2/2015 – Investiční plány města pro rok 2015 – text zde:


Žádost č. 1/2015Veřejné osvětlení ve městě Český Těšín k 31.12.2014 – text zde:


Rok 2014

Žádost č. INFO 21/2014 – Zaslání kopií dokumentů týkajících se odmítnutí žádosti o informace č. INFO 5/2014 – text zde:


Žádost č. 20/2014 - Informace: Příjmy za správní poplatky Městského úřadu v Českém Těšíně v letech 2011 - 2013Žádost č. 19/2014 - Informace: Památník v parku Adama Sikory ke 100. výročí pochodu "Kompanii Sląskeij Legionów Polskich"Žádost č. 18/2014 - Informace: Dluh pronajímatele města Český Těšín vůči nájemci Nemocnici Český Těšín a.s.Žádost č. 17/2014 - Informace: Zastoupení Městského úřadu Český Těšín advokátkou JUDr. Alicí Klimešovou při řízení Krajského soudu v OstravěŽádost č. 15/2014 - Informace: Statistické údaje a informace o stavu bezdomovců v Českém TěšíněŽádost č. 14/2014 - Informace: týkající se příspěvkové organizace města Správa účelových zařízeníŽádost č. 13/2014 - Informace: kopie kandidátních listin do komunálních voleb podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstevŽádost č. 10/2014 - Informace: výše odměn spojených s členstvím v komisích RM a výborech ZM za roky 2011, 2012 a 2013 zastupitelů města Český Těšín za ČSSDŽádost č. 9/2014 - Informace: hospodaření příspěvkové organizace města Správa účelových zařízení aj.Žádost č. 8/2014 - Informace: Oprava komunikace ul. PionýrůŽádost č. 7/2014 - Informace: související s veřejnou zakázkou "Revitalizace veřejných prostranství, III.etapa" evidovaná ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č. 351886Žádost č. 6/2014 - Informace: Záměr vybudování okružní křižovatky na ul. Střelniční a ul. Nádražní; a využití ploch po bourané budově bývalé Kohnovy továrny na ohýbaný nábytekŽádost č. 5/2014 - Informace, zda se pan Bc. J.K. ucházel u Městského úřadu Český Těšín o pracovní místoŽádost č. 4/2014 - Informace týkající se výpisu vynaložených finančních prostředků na údržbu a provozování sportovního areálu Frýdecká za rok 2013Žádost č. 3/2014- Informace týkající se kácení stromů v Českém TěšíněŽádost č. 2/2014- Informace týkající se smluv uzavřených mezi městem Český Těšín a společností GORDIC, spol. s r.o., se sídlem Jihlava, Erbenova 4Žádost č. 1/2014- Informace týkající se pozemků č. 1145/1, č. 1145/3,č. 1145/4, v katastrálním území Mosty u Českého Těšína

Rok 2013Žádost č. 16/2013 - Informace o investičních plánech města pro rok 2014 resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem na rok 2014Žádost č. 15/2013 - Informace o možnosti vytvořit Komunitní zahradu v objektu Domu dětí a mládeže v Českém TěšíněŽádost č. 14/2013 - Informace týkající se realizace záměru OLZA MultiparkŽádost č. 13/2013 – Informace týkající se výše nájemného, za jakou cenu a v jaké lokalitě města Český Těšín pronajímá město městské pozemkyŽádost č. 12/2013 – Informace o ustanovení mysliveckých strážíchŽádost č. 11/2013 – Informace o jmenném složení Zastupitelstva města Český Těšín s uvedením rady a vedení včetně politického zaměřeníŽádost č. 10/2013 – Informace:Žádost o zpřístupnění nájemní smlouvy mezi Městem Český Těšín a Hlavním výborem PZKO Český TěšínŽádost č. 9/2013 - Informace: Rozpis jednotlivých výdajů města Český Těšín, které byly realizovány během roku 2012 a byly určeny na programové vybaveníŽádost č. 8/2013 - Informace: Nástěnky a jiné plochy vyčleněné pro vylepení volebních plakátů ve smyslu zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky konané ve dnech 25. a 26. října 2013Žádost č. 7/2013 - Informace: zajišťování služby nakládání s komunálními odpadyŽádost č. 6/2013 - Informace: zajišťování služby nakládání s komunálními odpadyŽádost č. 5/2013 - Informace: Investiční plány města Český Těšín pro rok 2013Žádost č. 4/2013 - Informace: Investiční plány města Český Těšín pro rok 2013Žádost č. 3/2013 - Informace týkající se o poskytnutí fotokopií informací požadovaných v bodech 1,2 a 3Žádost č. 2/2013 - Informace: rozhodnutí ve věci oznámení o přestupku podle ust. § 23 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006., o střetu zájmůŽádost č. 1/2013 - Informace: sdělení dodavatele poskytující pevné hlasové služby a datové služby

Rok 2012Žádost č. 25/2012 - Informace: poskytnutí stanoviska stavebního úřadu ve věci změny chráněného ložiskového území české části Hornoslezské pánveŽádost č. 24/2012 - Informace: poskytnutí stanoviska úřadu územního plánování ve věci změny chráněného ložiskového území české části Hornoslezské pánveŽádost č. 23/2012 - Název našeho orgánu územní samosprávy aj.Žádost č. 22/2012 - Informace: památková zóna v územní působnosti správního orgánuŽádost č. 21/2012 - Informace: dotazníkové šetření Optimalizace procesů při projednávání přestupků s ohledem na principy dobré správyŽádost č. 20/2012 - Informace: závěrečný účet města Český Těšín za rok 2009Žádost č. 19/2012 - Informace: akce Svátek tří bratří a Hornicko - hutnické dnyŽádost č. 18/2012 - Informace: návrh Komise tělovýchovy na přidělení dotací na podporu sportovních a jiných aktivit na rok 2012 pro Radu městaŽádost č. 17/2012 - Informace: 1. Smluvní ujednání mezi městem Český Těšín a tiskovou mluvčí + 2. Vyúčtování služebních cest zvolených zastupitelů od roku 2002 do 10.9.2012Žádost č. 16/2012 - Informace: reklamní bannery a upoutávače umístěné ve městěŽádost č. 15/2012 - Informace: návrh Kulturní komise na přidělení dotací na kulturní a umělecké aktivity na rok 2012Žádost č. 14/2012 - Informace ke škodám způsobených v oblasti ulic Lípová, K Hájence a Jalovcová v souvislosti se stavbou sond u zásobníků zemního plynuŽádost č. 13/2012 - Informace: fotokopie kontrolního protokolu NKÚ Sp.zn. 11/20-NKU840/41/12Žádost č. 12/2012 - Informace: přihlášení dítěte na pobyt v ChorvatskuŽádost č. 11/2012 - Informace k veřejné zakázce: Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany pro město Český Těšín - Varovný informační systém (VIS)Žádost č. 10/2012 - Investiční plány města Český Těšín pro rok 2012Žádost č. 9/2012 - Počet odvolání podaných proti rozhodnutím vydaných ve správním řízení orgánem města Český Těšín - přestupková agendaŽádost č. 8/2012 - Dodavatel elektrické energieŽádost č. 7/2012 - Příjezdová komunikace na pozemku p.č. 613/6 katastrální území KoňákovŽádost č. 6/2012 - Výběrové řízení na výkon zadavatelské činnosti související s výběrem provozovatele vodohospodářské infrastruktury v rámci projektu "Revitalizace povodí Olše"Žádost č. 5/2012 - Budoucí kupní smlouva uzavřená se společností BYTY TŘINEC, a.s. s termínem pro zaplacení kupní ceny do 28.02.2006Žádost č. 4/2012 - Usnesení ze dne 13.10.2005 o převodu nemovitostí Městem Český Těšín nabyvateli BYTY TŘINEC, a.s. nyní CPI BYTY a.s.Žádost č. 3/2012 - Investiční plány města Český Těšín pro rok 2012Žádost č. 2/2012 - Investiční plány města Český Těšín pro rok 2012Žádost č. 1/2012 - Informace, zda město Český Těšín plánuje v roce 2012 investice spojené s řešením bezbariérovosti

Rok 2011Žádost č. 12/2011 - Studie o využívání veřejných prostředků na elektronickou prezentaci města a jejich trandech 2011/2012Žádost č. 11/2011 - Informace, zda se pan Bc. J.K. ucházel u Městského úřadu Český Těšín o pracovní místoŽádost č. 10/2011 - Informace o znaleckých posudcích za účelem prodeje nemovitostí Městem Český Těšín nabyvateli BYTY TŘINEC, a.s. nyní CPI BYTY, a.s.Žádost č. 9/2011 - Zaslání celoročního rozpisu pro čištění ulic města Český Těšín aj.Žádost č. 8/2011 - Stanovisko k výhodnosti používání losování aj.Žádost č. 7/2011 - Informace - kopie písemné Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek k zakázce vedené v ISVZUS pod ev.č. 60055595Žádost č. 6/2011 - Informace o plánovaných investicích na rok 2011, na které bude třeba zpracovat projektovou dokumentaciŽádost č. 5/2011 - Finanční pomoc v mimořádné situaciŽádost č. 4/2011 - Správní řízení ve věci ochrany před zásahy do pokojného stavu dle § 5 Občanského zákoníkuŽádost č. 3/2011 - Procesní postup a forma vydání rozhodnutí - stanovení přechodů pro chodceŽádost č. 2/2011 - Celkový objem veřejných zakázek-stavebních prací 2008,2009,2010 jako veřejné zakázky malého rozsahu a zakázek dle § 21 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkáchŽádost č. 1/2011 - Investiční plány města Český Těšín pro rok 2011

Rok 2010Žádost č. 14/2010 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, zpracovaná na základě § 80 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - evid.č. 60048285Žádost č. 13/2010 - Studie o využívání veřejných prostředků na webovou prezentaci obce a jejich trendech 2010/2011Žádost č. 12/2010 - Investiční plány města Český Těšín pro rok 2011Žádost č. 10/2010 - Místní referenda ve městě Český Těšín v období od 24.11.1990 do 30.06.2006Žádost č. 9/2010 - Rekonstrukce veřejného osvětlení před divadlem v Českém TěšíněŽádost č. 8/2010 - Data o místním šetření k parcelám č. 85/1 a 85/8 k.ú. Koňákov v letech 1988-1989Žádost č. 7/2010 - Pozemní komunikace na pozemcích p.č. 2959/1 a p.č. 2969/1 v k.ú. a obci Český TěšínŽádost č. 6/2010 - Roční objem výdajů (dotací) města na veřejnou dopravu v roce 2010, objem uznatelných nákladů z fondů EU pro město a jeho organizace v letech 2007-2009, aj.Žádost č. 5/2010 - Seznam stavebních projektů pro rok 2010 financované z rozpočtu města nebo dotačních titulůŽádost č. 4/2010 - Místní a správní poplatky za rok 2006, 2007, 2008 vybrané Městským úřadem Český TěšínŽádost č. 3/2010 - Hospodaření a činnost Kulturního a společenského střediska Střelnice Český těšín za období 2008-2009Žádost č. 2/2010 - Zveřejnění alokovaných výdajů do projektů na ochranu životního prostředí na území v působnosti ORPŽádost č. 1/2010 - Investiční plány města Český Těšín pro rok 2010

Rok 2009Žádost č. 10/2009 - Hodnota 1 m2 plochy bytu prodaného v rámci privatizace bytového fondu obce (části obce)Žádost č. 9/2009 - Investiční plány města Český Těšín pro rok 2010Žádost č. 8/2009 - Dotazník: Participace občanů na činnosti veřejné správy v ČR s přihlédnutím k participaci občanů v okrese KarvináŽádost č. 7/2009 - Stanovisko dotčených orgánů státní správy z veřejného projednávání ZADÁNÍ Územního plánuŽádost č. 6/2009 - Rekonstrukce-oprava mateřských škol, základních škol, muzeí aj. v roce 2009Žádost č. 5/2009 - Usnesení výboru pro národnostní menšiny Města Český Těšín za období od 01.01.2000 do 17.03.2009Žádost č. 4/2009 - Seznam dokumentů vydaných stavebním úřadem města Český Těšín v období od 01.02.2009 až 28.02.2009Žádost č. 3/2009 - Seznam dokumentů vydaných stavebním úřadem města Český Těšín v období od 01.01.2009 až 31.01.2009Žádost č. 2/2009 - Zaslání kupní smlouvy a smlouvy o budoucí kupní smlouvě podepsané mezi Městem Český Těšín a společností Immo Property, IČ: 27856976 se sídlem Žižkova 500, 73801 Frýdek-MístekŽádost č. 1/2009 - Seznam dokumentů vydaných stavebním úřadem města Český Těšín v období od 01.12.2008 do 31.12.2008

Rok 2008Žádost č. 4/2008 - Zaslání dokumentů vydaných stavebním úřadem Města Český Těšín umístěné na úředních deskách v období od 01.11.2008 do 30.11.2008Žádost č. 3/2008 - Zaslání investičních plánů města Český Těšín pro rok 2009Žádost č. 2/2008 - Zábor veřejného prostranství, povinnosti žadatele o užívání veřejného prostranství a platový výměrŽádost č. 1/2008 - Výpis z registru živnostníků podnikajících po datu 01.01.2005 dosud (tj. 08.01.2008) v uvedených živnostech

Rok 2007Žádost č. 11/2007 - Dvojjazyčné uliční tabulky ve městě Český TěšínŽádost č. 10/2007 - Zaslání kopie povolení vydané Městským úřadem v Českém Těšíně k akci pořádané Sborem dobrovolných hasičů Stanislavice dne 18.08.2007Žádost č. 9/2007 - Zaslání kopie povolení vydané Městským úřadem v Českém Těšíně k akci pořádané Sborem dobrovolných hasičů Stanislavice dne 18.08.2007Žádost č. 8/2007 - Zaslání kopií zápisů kontrolního výboru a finančního výboru zastupitelstvaŽádost č. 7/2007 - Zaslání kopií smluv a dodatků uzavřených mezi Městem Český Těšín a obchodní společností IONA centrum, s.r.o. ...Žádost č. 6/2007 - Zaslání kopií smluv a dodatků uzavřených mezi Městem Český Těšín a obchodní společností IONA trans press, s.r.o. ...Žádost č. 5/2007 - Zaslání kopií smluv a dodatků uzavřených mezi Městem Český Těšín a obchodní společností Nemocnice Český Těšín, a.s. ...Žádost č. 4/2007 - Investiční plány města Český Těšín pro rok 2011Žádost č. 3/2007 - Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti na rok 2007 pro MAD ve městě Český TěšínŽádost č. 2/2007 - Prodej nebytového prostoru č.p. 27 Český TěšínŽádost č. 1/2007 - Stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Stanislavicích
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com