3. POSCHODÍ

ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

oddělení výstavby

-rozhodnutí dle stavebního zákona
-vyvlastňovací úřad
-přidělování čísel: popis., ev. a orientač.

oddělení životního prostředí

ochrana přírody a krajiny
-povolování kácení stromů
-stanoviska k zás. do výz. krajinných prvků
-ochrana krajinného rázu

ochrana z. půdního fondu
-souhlas k odnětí půdy
-skládky ornice
-souhlas ke zm. luk/pastvin na ornou půdu
-souhlas k návrhům tras liniových vedení

vodní hospodářství
-nakladání s povrch. nebo podzem. vodami
-stavební povolení k vodním dílům
-vypouštění odpadních vod
-schvalování kanalizačních řádů

lesní hospodářství
-souhlas k dělení lesních pozemků
-odnětí lesních pozemků
-souhlas ke stavbě v ochr. pásmu lesa

myslivost
-uznávání honiteb
-ustanovení mysliveckých hospodářů
-ustanovení myslivecké stráže
-lovecké lístky
-chovatelské přehlídky trofejí
-plomby a lístky o původu zvěře

rybářství
-rybářské lístky
-rybářská stráž

ochrana ovzduší (nevyjmenované zdroje znečišťování)

evidence zemědělského podnikatele

ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ

-prodeje a pronájmy pozemků
-výkupy pozemků
-věcná břemena
-dohody o souhlasu s realizací stavby
-vydávání výpisů z KN a snímků katastrální mapy

ODBOR INVESTIČNÍ

-liniové stavby – vodovody, kanalizace, plynovody
-ostatní stavby

autor: Správce