Městský úřad v Českém Těšíně
Kontaktní poštovní adresa: Město Český Těšín Náměstí ČSA 1/1 737 01 Český Těšín

  PŘÍZEMÍ  

ODBOR OBČANSKOSPRÁVNÍ

oddělení organizačních a správních agend

matrika
-narození, úmrtí
-uzavření manželství (včetně obřadů)
-změna jména a příjmení
-osvědčení (potvrzení) o státním občanství
-ověřování listin a podpisů

ohlašovna
-přihlašování k trvalému pobytu
- výdej údajů z inf. systému evid. obyvatel
- vydávání výpisů prostřednictvím Czech POINT
- provádění autorizované konverze dokumentů

občanské průkazy (OP)
-příjem žádostí a výdej OP
-hlášení ztrát, odcizení, zničení OP
-hlášení poškození, zneužití OP
-vyhotovování OP ve zkrácené lhůtě
-přestupky na úseku OP (blokové řízení)

cestovní doklady (CD)
-příjem žádostí a výdej hotových CD
-vyhotovování pasů ve zkrácené lhůtě
-přestupky na úseku CD (blokové řízení)

správní činnosti
-řízení o rušení údaje o místu trval. pobytu
-řízení o skončení platnosti OP
-řízení o přestupcích na úsecích OP, CD a evid. obyvatel
-řízení o přes. na úsecích evidence obyvatel
-ověřování listin a podpisů

další zabezpečované činnosti
-volby, referenda, sčítání lidu, domů a bytů
-pojmenování ulic a veřejných prostranství

informační služba
-poskytování informací
-elektronická podatelna

podatelna
-příjem a expedice písemností

ODBOR PRÁVNÍ

-projednávání přestupků (vyjma dopravních a správních)
-vymáhání pohledávek

autor: Správce