Starosta města – Ing. Vít Slováček

Tel.: 553 035 431
E-mail: slovacek@tesin.cz
Kanc.č. 203 / I. poschodí

Starosta stojí v čele městského úřadu. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu.
Postavení, úkoly a pravomoc starosty upravuje § 103 a násl. zákona o obcích.

místostarosta města – Mgr. Stanislav Folwarczny

Tel.:553 035 431
E-mail: folwarczny@tesin.cz
Kanc.č. 203 / I. poschodí

Místostarosta
a) za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu
b) spolu se starostou podepisuje právní předpisy města, usnesení zastupitelstva a rady

místostarostka města – Mgr. Gabriela Hřebačková
zastupuje starostu v jeho nepřítomnosti

Tel.:553 035 431
E-mail: hrebackova@tesin.cz
Kanc.č. 203 / I. poschodí

Místostarostka
a) za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu
b) spolu se starostou podepisuje právní předpisy města, usnesení zastupitelstva a rady

Tajemnice MĚÚ – Ing. Eva Kwiczalová
Tel.: 553 035 431
E-mail: kwiczalova@tesin.cz
Kanc.č. 203 / I. poschodí

1. Tajemník je zaměstnancem městského úřadu. Je jmenován a odvoláván starostou se souhlasem ředitele krajského úřadu. Za plnění úkolů v samostatné i přenesené působnosti je odpovědný starostovi.
2. Tajemník je nadřízený všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu.
3. Tajemník zabezpečuje úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů a úkoly vymezené tímto organizačním řádem:

                 • plní podle pokynů starosty úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva a rady a další úkoly vyplývající z jeho pracovní náplně
                 • zajišťuje úkoly v přenesené působnosti města vyplývající ze zvláštních zákonů
                 • plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci města zařazenými do městského úřadu
                 • řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města zařazených do městského úřadu
                 • stanoví podle zvláštních předpisů platy všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu
                 • řídí a kontroluje organizační složky města, pokud zastupitelstvo nestanoví jinak
                 • vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád městského úřadu a další vnitřní směrnice
                 • zúčastňuje se zasedání zastupitelstva a rady s hlasem poradním
                 • zabezpečuje prostřednictvím zřízených odborů městského úřadu přípravu, projednávání a vydávání právních předpisů města
                 • zabezpečuje prostřednictvím zřízených odborů městského úřadu realizaci přenesené působnosti včetně její kontroly
                 • zabezpečuje vztahy zaměstnavatele s odborovou organizací, zejména projednává a uzavírá kolektivní smlouvu a zajišťuje její realizaci
                 • ve spolupráci s odborovou organizací zabezpečuje realizaci předpisů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
                 • prostřednictvím zřízeného odboru zabezpečuje technicko-organizační zajištění činnosti MěÚ, včetně správy, údržby a oprav majetku, který městský úřad používá
                 • zabezpečuje plnění dalších úkolů, kterými byl pověřen zastupitelstvem, radou a starostou
                 • koordinuje svou činnost s činností starosty a místostarostů
                 • rozhoduje o řešení případných sporů mezi odbory při zabezpečování pracovních úkolů
                 • zabezpečuje vedení registru oznámení a realizaci povinnosti evidenčního orgánu podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu

Tajemníka v době jeho nepřítomnosti zastupuje vedoucí občanskosprávního odboru. Ve výjimečných případech tajemník po projednání se starostou určí, který z vedoucích odborů jej bude zastupovat v době jeho nepřítomnosti a jakými pravomocemi bude disponovat.

autor: Administrátor
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com