Nejhorší výsledky mezinárodního sčítání vodních ptáků

O víkendu 13. a 14. ledna proběhlo na řece Olze/Olši mezinárodní sčítání vodních ptáků. Zjištěné počty zimujících jedinců byly nejnižší od roku 2008.

Do sčítání je zapojeno přes 100 států na pěti kontinentech

Sčítání vodních ptáků je mezinárodní program, do něhož je zapojeno přes 100 států na pěti kontinentech. Každoročně se akce účastní kolem 11 000 dobrovolníků, kteří sčítají na 20 000 lokalitách. Počty zjištěných vodních ptáků se pohybují kolem 20 milionů jedinců v až 175 druzích. Na území České republiky probíhá sčítání od roku 1966.

Nesčítají jen ornitologové

Cílem programu je zjištění početnosti a druhového složení u nás zimujících vodních ptáků a také zmapování jejich významných zimovišť. Sčítání probíhá zejména na řekách a všech vodních plochách, pokud možno ve stejnou dobu. Do akce se zapojují nejen ornitologové, ale i strážci přírody, skauti a další zájemci o přírodu, kteří mají zkušenosti s určování ptáků.

Postupuje se podle stanovené metodiky

Každý sčitatel si zvolí vybraný úsek a nahlásí se organizátorovi akce nebo se k dané lokalitě přihlásí na internetových stránkách www.waterbirdmonitoring.cz. Podle stanovené metodiky poté prochází daný úsek a zaznamenává zjištěné druhy ptáků a další charakteristiky příslušné lokality. Získané výsledky jsou pak vkládány do formuláře na výše uvedených stránkách. Koordinátor akce je vyhodnotí a zašle mezinárodnímu koordinátorovi, jímž je organizace Wetlands International.

Řeka Olza/Olše patří k pravidelně sledovaným vodním tokům a sčítání zde probíhá od Jablunkova až po soutok s Odrou. U Českého Těšína jsou sčítány 2 úseky – od silničního mostu v Třinci po silniční most v Chotěbuzi a od tohoto mostu po první most v Karviné.

Příčinou nízkých počtů byla teplá zima

Ačkoliv počet zjištěných ptačích druhů se výrazně nemění a pohybuje se v rozpětí 13–20 druhů, počty zimujících jedinců výrazně kolísají. Zatímco v roce 2017 bylo na úseku mezi Třincem a Karvinou sečteno 2038 jedinců vodních ptáků 14 různých druhů, v letošním roce to bylo 13 druhů v celkovém počtu pouhých 528 jedinců. Stejně jako každý rok byla nejpočetnější kachna divoká. Příčinou nízkého počtu ptáků byla nadprůměrně teplá zima, během níž vodní plochy nezamrzají a ptáci jsou na nich rozptýleni. V loňském roce byly naopak všechny stojaté vodní plochy zamrzlé a ptákům nezbylo nic jiného, než se stáhnout na tekoucí vody.

Objevily se potápky, vzácná slípka i ledňáček

Ze zajímavějších ptačích druhů letos ornitologové pozorovali 11 jedinců nenápadné potápky malé, jen jednu slípku zelenonohou nebo ledňáčka říčního. Labutě, jež se na řece často objevují, letos chyběly, zato se ve spodním úseku ukázaly dvě zajímavé volavky bílé. Počty kormoránů velkých a volavek popelavých se v poslední době trvale udržují na nízkých hodnotách. Zatímco ještě před deseti lety se zejména v úseku řeky pod Třineckými železárnami zdržovala až stohlavá hejna kormoránů, v posledních letech se jejich počty pohybují přibližně kolem 10 kusů a letos jich bylo na celém úseku napočítáno 11. Volavek bylo zjištěno jen 12, a to ještě byly některé zastiženy pouze na přeletu. Zaznamenáno bylo také 20 jedinců morčáka velkého – dříve velmi vzácného a plachého ptačího druhu, který se u nás zabydlel a jehož hnízdní areál se pozvolna rozšiřuje.

Bobr i liška

Na dvou místech byly nalezeny stopy a ohryzy už stálého zástupce zdejší říční fauny – bobra evropského. Zajímavé bylo i pozorování lišky promenádující se po protějším břehu; aniž by se jakkoliv o ornitology zajímala, pokračovala dále svou cestou, až zmizela v houštině. Řeka Olza/Olše je zkrátka zajímavým prostředím, které má milovníkům přírody co nabídnout – stačí se jen pozorně dívat.

leden 2018

autor: Křenek Daniel
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com