položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter
Zpět

Mosty přes Olzu

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda jsou - a pokud ano, tak jakým způsobem a jak často kontrolovány mosty přes Olzu (statika, koroze, náklady Č. Těšína a Cieszyna apod.). Věřím, že každá enormní zátěž průtoku vody včetně větví během povodní snižuje jejich životnost. Totéž se týká můstků i jiných vodních toků na území Českého Těšína a přilehlých obcí. Děkuji za odpověď, občanka Českého Těšína

Odpovídá Recmanová Marcela 04.07.2019 13:24

Most Svobody a Družby (nebo také Přátelství) přes vodní tok Olši se spravují podle mezinárodní smlouvy Ministerstva zahraničních věcí mezi Českou republikou a Polskou republikou o údržbě silničních mostních objektů a společných úseků silnic na česko-polských státních hranicích. Dle této smlouvy se o běžnou údržbu blíže ve smlouvě specifikovanou stará na obou těchto mostech v celé jejich délce česká strana a na mostě v Chotěbuzi strana polská. Z obecných zákonných předpisů je pak každý most součástí komunikace, na kterou navazuje a jeho vlastníkem je ten, kdo je vlastníkem této komunikace. V našem případě je vlastníkem komunikace ul. Střelniční město Český Těšín, a tedy je také vlastníkem ½ mostu, kde středem řeky prochází hranice. Silnice III/4824 ul. Hlavní třída je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje (správu vykonává Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Karviná), který je také vlastníkem ½ mostu Družby. Běžnou údržbu dle mezinárodní smlouvy tedy vykonává město pouze na mostě Svobody v celé jeho délce. Na přemostěních se podle ustanovení § 8 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích zajišťuje prohlídky. Znění § 8 Prohlídky mostních objektů: (1) Prohlídky mostů se dělí na běžné, hlavní, kontrolní a mimořádné. (2) Prohlídky mostních objektů zabezpečuje jejich vlastník nebo správce. Povinnost výkonu prohlídek trvá i v době dočasného vyloučení mostu z provozu nebo před jeho znovuuvedením do provozu. (3) Rozsah a způsob provádění prohlídek mostních objektů, jejich intervaly, vedení záznamu o nich a další podrobnosti jsou uvedeny v doporučené ČSN 73 6221. (4) Při zjištění havarijního stavu mostu musí být neodkladně provedena opatření nutná k zajištění bezpečnosti provozu, zejména uzavření mostu a vyznačení objížďky, prozatímní oprava poškozeného místa apod. Na přemostěních se podle ustanovení § 10 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích zajišťuje taktéž údržba i opravy. Znění § 10 Údržba a opravy mostů: (1) Údržba a opravy mostů se provádějí v rámci technické péče o mosty na základě technické dokumentace, výsledků prohlídek, diagnostického průzkumu, popř. dokumentace opravy. Povinnost vykonávat údržbu a opravy mostu začíná dnem vydání kolaudačního rozhodnutí a trvá i v době před uvedením mostu do provozu a v době jeho dočasného vyloučení z provozu. (2) Údržbu a opravy mostů (včetně násypových a zářezových svahů pod nimi) zabezpečuje vlastník (správce) mostu. Údržbu a opravy komunikace, vodního toku, nádrže, jiného objektu nebo území pod mostem (s výjimkou svahů), popř. cizího zařízení na mostě nebo pod ním zabezpečuje příslušný vlastník (správce) tohoto zařízení nebo území, a to vždy po dohodě s vlastníkem (správcem) mostu. (3) Při údržbě a opravách mostu nesmí dojít ke znečištění prostoru pod mosty, zejména vodních toků a chráněného vodohospodářského území. (4) Údržbu mostů tvoří souhrn prací, kterými se mosty a jejich vybavení udržují v řádném technickém, bezpečném a sjízdném stavu za všech povětrnostních a za běžných dopravních podmínek. Tato údržba se provádí průběžně po celý rok. (5) Při opravě mostu se stavebními pracemi prováděnými podle schválené dokumentace odstraňují zjištěná poškození nebo vady. (6) Bližší podrobnosti o údržbě a opravách mostů obsahuje doporučená ČSN 73 6221. Město Český Těšín zajišťuje dle těchto platných právních předpisů každoročně u odborné a oprávněné společnosti tyto prohlídky nejen na mostech, ale i na lávkách pro pěší a propustech ve své správě na území obce. Na mostě Svobody ul. Střelniční proběhla 05.11.2018 běžná prohlídka a další proběhne v letošním roce v listopadu.


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com