int(175)

PŘEHLED URČITÝCH DRUHŮ SPRÁVNÍCH POPLATKŮ NA MěÚ

EVIDENCE OBYVATEL

ohlášení změny místa trvalého pobytu
Sazba v Kč: 50,- (za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku)
Od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let.

podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel
Sazba v Kč: 100,- (za každou osobu)

ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky
Sazba v Kč: 100,-

MATRIKA

uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR
Sazba v Kč: 3 000,-
Poplatek se vybírá jen od jednoho ze snoubenců.

uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR
Sazba v Kč: 2 000,-
Poplatek se vybírá jen od jednoho ze snoubenců.

vydání povolení k uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo úředně určenou místnost
Sazba v Kč: 1 000,-
Poplatek se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu.

vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem
Sazba v Kč: 500,-

vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu (duplikáty)
Sazba v Kč: 100,-

ověřování listin
Sazba v Kč: 30,- (za každou i započatou stránku)

ověřování podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu  
Sazba v Kč: 30,- (za každý podpis nebo otisk)
Osvobozeni jsou (mimo jiné zákonem uvedené případy) občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

změna příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení
Sazba v Kč: 100,-

změna jména nebo příjmení v ostatních případech
Sazba v Kč: 1 000,-

změna jména nebo příjmení v ostatních případech
Sazba v Kč: 1 000,-

OBČANSKÉ PRŮKAZY

vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne:

     • občan starší 15 let: při podání a převzetí u Ministerstva vnitra  1000,- Kč, při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  500,- Kč, při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  500,- Kč
     • občan mladší 15 let: při podání a převzetí u Ministerstva vnitra  500,- Kč, při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 250,- Kč, při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250,- Kč

vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 5 pracovních dnů:

     • občan starší 15 let: při podání a převzetí u Ministerstva vnitra  500,- Kč, při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  250,- Kč a při převzetí u Ministerstva vnitra  250,- Kč, při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností  500,- Kč
     • občan mladší 15 let: při podání a převzetí u Ministerstva vnitra  300,- Kč, při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 200,- Kč a při převzetí u Ministerstva vnitra 100,- Kč, při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností  300,- Kč

vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu200,- Kč

vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce (po nabytí státního občanství ČR): 100,- Kč

vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let: 50,- Kč

vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky: 100,- Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy (vydávaný pouze v souvislosti s výkonem volebního práva): 100,- Kč

Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti: 100,- Kč

Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu: 100,- Kč

CESTOVNÍ DOKLADY

vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů

     •  občan starší 15 let 600 Kč
     • občan mladší 15 let 100 Kč

vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne

     • občan starší 15 let:  při podání a převzetí u Ministerstva vnitra 6 000 Kč, při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  4 000 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra 2 000 Kč
     • občan mladší 15 let: při podání a převzetí u Ministerstva vnitra 2 000 Kč, při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  1 500 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra 500 Kč

vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů

     • občan starší 15 let: při podání a převzetí u Ministerstva vnitra 3 000 Kč, při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 2 000 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra 1 000 Kč, při podání a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností  3 000 Kč
     • občan mladší 15 let: při podání a převzetí u Ministerstva vnitra 1 000 Kč, při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 500 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra 500 Kč, při podání a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností 1 000 Kč

Za převzetí cestovního pasu se platí správní poplatek 100 Kč, pokud občan převezme cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů u jiného úřadu, než podal žádost o jeho vydání. Správní poplatek zaplatí před převzetím cestovního pasu.

CZECH POINT – ověřené výpisy z informačních systému veřejné správy

přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů
Sazba v Kč: 100,-

výpis ze Živnostenského restříku
Sazba v Kč: 20,- za každou i započatou stránku

výpis z bodového hodnocení osoby
Sazba v Kč: 15,- za každou i započatou stránku

ostatní výpisy (výpis z Katastru nemovitostí a výpis snímku z katastrální mapy, z Obchodního restříku, ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z Registru účastníků provozu MA ISOH a další)
Sazba v Kč: 50,- za každou i započatou stránku; v případě snímku z katastrální mapy na formát A3 100 Kč za každou i započatou stránku

opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce
Sazba v Kč: 200,-

autorizovaná konverze dokumentů do elektronické podoby
Sazba v Kč: 30 ,- za každou i započatou stránku konvertované listiny

autorizovaná konverze dokumentů do listinné podoby
Sazba v Kč: 30,- za každou i započatou stránku konvertované listiny

SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD

a) Vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice, silnice a  místní komunikace na dobu platnosti:
  10 dní a na dobu kratší než 10 dní                 100,-Kč
  6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců         500,-Kč
  na dobu delší než 6 měsíců                          1000,-Kč

b) Vydání povolení sousední nemovitostina silnici II. nebo III. třídy
anebo na místní komunikaci:  
        500,-Kč

Osvobození:
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

STAVEBNÍ ÚŘAD

Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území:

a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci

Sazba v Kč: 1 000,-

b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty

Sazba v Kč: 5 000,-

c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže

Sazba v Kč: 500,-

d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží

Sazba v Kč: 1000,-

za čtvrté a každé další stání

Sazba v Kč: 500,- nejvýše Kč 5 000,-

e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury, nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b)

Sazba v Kč: 1 000,-

f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)

Sazba v Kč: 20 000,-

g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

Sazba v Kč: 300,-

h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)

Sazba v Kč: 3 000,-

Vydání rozhodnutí o změně využití území:

a) do výměry 5 000 m2 včetně

Sazba v Kč: 1 000,-

b) nad výměru 5 000 m2

Sazba v Kč: 3 000,-

Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Sazba v Kč: 1 000,-

Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Sazba v Kč: 2 000,-

Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Sazba v Kč: 5 000,-

Vydání regulačního plánu na žádost

Sazba v Kč: 10 000,-

Vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení, územního souhlasu, uzavření veřejnoprávní smlouvy, vydání změny územního rozhodnutí, vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí

Sazba v Kč: polovina sazby příslušného poplatku

Vydání stavebního povolení, nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje

a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci

Sazba v Kč: 5 000,-

b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty

Sazba v Kč: 10 000,-

c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže

Sazba v Kč: 500,-

d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží

Sazba v Kč: 1 000,-

za čtvrté a každé další stání

Sazba v Kč: 500,- nejvýše Kč 5 000,-

e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení

Sazba v Kč: 1 000,-

f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)

Sazba v Kč: 10 000,-

g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

Sazba v Kč: 300,-

h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)

Sazba v Kč: 3 000,-

Vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v předcházejících bodech

Sazba v Kč: polovina sazby příslušného poplatku

Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení

Sazba v Kč: 1 000,-

Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Sazba v Kč: 1 000,-

Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v předcházejícím bodě 3

Sazba v Kč: 500,-

Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením

Sazba v Kč: 1 000,-

Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením

Sazba v Kč: 500,-

Uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby

Sazba v Kč: polovina sazby příslušného poplatku

Vydání dodatečného povolení stavby

Sazba v Kč: součet sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení

Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby

Sazba v Kč: 1 000,-

Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby

Sazba v Kč: 1 000,-

Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu

Sazba v Kč: 1 000,-

Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby

Sazba v Kč: 1 000,-

Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby

Sazba v Kč: 500,-

Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby

Sazba v Kč: 500,-

Vydání souhlasu s odstraněním stavby

Sazba v Kč: 500,-

Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb

Sazba v Kč: 5 000,-

Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu)

Sazba v Kč: 500,-

Vydání rozhodnutí o vyvlastnění

Sazba v Kč: 5 000,-

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

rybářské lístky s dobou platnosti 30 dní
Sazba v Kč: 200,-

rybářské lístky s dobou platnosti 1 rok
Sazba v Kč: 100,-

rybářské lístky s dobou platnosti 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce
Sazba v Kč: 50,-

rybářské lístky s dobou platnosti 3 roky
Sazba v Kč: 200,-

rybářské lístky s dobou platnosti 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce
Sazba v Kč: 100,-

rybářské lístky s dobou platnosti 10 let
Sazba v Kč: 500,-

rybářské lístky s dobou platnosti 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce
Sazba v Kč: 250,-

rybářské lístky s dobou platnosti na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let
Sazba v Kč: 1.000,-

rybářské lístky s dobou platnosti na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce
Sazba v Kč: 500,-

zápis zemědělského podnikatele do evidence
Sazba v Kč: 1 000,-
Osvobození: v zákonem stanovených případech

změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci
Sazba v Kč: 500,-

změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele
Sazba v Kč: 100,-

výpis z evidence zemědělského podnikatele
Sazba v Kč: 15,-/každá str.

vydání loveckého lístku s platností nejdéle 1 den
Sazba v Kč: 30,-

vydání loveckého lístku s platností nejdéle 5 dní
Sazba v Kč: 50,-

vydání loveckého lístku s platností nejdéle 30 dní
Sazba v Kč: 70,-

vydání loveckého lístku s platností nejdéle 6 měsíců
Sazba v Kč: 100,-

vydání loveckého lístku na dobu neurčitou
Sazba v Kč: 1 000,-

vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování nebo soustřeďování odpadů
Sazba v Kč: 1 000,-

REGISTR VOZIDEL

zápis motocyklu do 50 cm
Sazba v Kč: 300,-

zápis motocyklu nad 50 cm
Sazba v Kč: 500,-

zápis motorového vozidla (osobní, nákladní, zvláštní)
Sazba v Kč: 800,-
Osvobození: držitelé průkazu ZTP a ZTP/P

zápis přípojného vozidla do 750 kg hmotnosti
Sazba v Kč: 500,-

zápis přípojného vozidla nad 750 kg hmotnosti
Sazba v Kč: 700,-

vystavení duplikátu technického průkazu, osvědčení o registraci vozidla za ztracený, poškozený, odcizený
Sazba v Kč: 100,-

vyřazení vozidla z provozu (dřívější dočasné vyřazení – tzv. depozit)
Sazba v Kč: 200,-

vydání tabulky registrační značky (1 ks)
Sazba v Kč: 200,-

vydání tabulky registrační značky na přání (1 ks)
Sazba v Kč: 5 000,-

vydání tabulky registrační značky s registrační značkou již tomuto silničnímu vozidlu přidělenou (1 ks)
Sazba v Kč: 600,-

zápis změny do technického průkazu vozidla
Sazba v Kč: 50,-

zápis zániku vozidla z registru vozidel (dřívější trvalé vyřazení)
Sazba v Kč: 0,- (bezplatně)

EKOLOGICKÁ DAŇ

poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků (není správním poplatkem)

poplatek při plnění emisních hodnot EURO 2
Sazba v Kč: 3 000,-

poplatek při plnění emisních hodnot EURO 1
Sazba v Kč: 5 000,-

poplatek při neplnění emisních hodnot EURO 1 nebo EURO 2
Sazba v Kč: 10 000,-

ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY (ŘP)

povinná výměna dosavadních ŘP ze zákona
Sazba v Kč: 0,- (bezplatně)

vydání ŘP do 5 pracovních dnů
Sazba v Kč: 700,-

prvopis
Sazba v Kč: 200,-
Osvobození: držitelé průkazu ZTP a ZTP/P

ztráta, odcizení, poškození, zničení, rozšíření
Sazba v Kč: 200,-

změna údajů (bydliště, jméno)
Sazba v Kč: 200,-

výpis z evidenční karty řidiče
Sazba v Kč: 15,- za první stranu, za každou další stránku je správní poplatek ve výši 5 Kč

potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, zničení, poškození
Sazba v Kč: 0,- (bezplatně)

PRŮKAZ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČE A PAMĚŤOVÉ KARTY

vydání (změny, rozšíření, ztráta, poškození)
Sazba v Kč: 200,-

vydání paměťové karty vozidla
Sazba v Kč: 700,-

vydání paměťové servisní karty
Sazba v Kč: 700,-

vydání paměťové karty řidiče
Sazba v Kč: 700,-

MEZINÁRODNÍ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY

vydání
Sazba v Kč: 50,-

změna
Sazba v Kč: 50,-

ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

zkouška z odborné způsobilosti
Sazba v Kč: 700,-

opakovaná zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích
Sazba v Kč: 100,-

opakovaná zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidla
Sazba v Kč: 200,-

opakovaná zkouška z praktické jízdy
Sazba v Kč: 400,-

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

ohlášení živnosti při vstupu do živ. podnikání
Sazba v Kč: 1 000,-

další ohlášení živnosti
Sazba v Kč: 500,-

přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živ. podnikání
Sazba v Kč: 1 000,-

přijetí další žádosti o koncesi
Sazba v Kč: 500,-

změna rozhodnutí o udělení koncese
Sazba v Kč: 500,-

vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost
Sazba v Kč: 500,-

vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny
Sazba v Kč: 100,-

vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost
Sazba v Kč: 20,-/každá str.

přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle §72 živnostenského zákona
Sazba v Kč: 50,-

přijetí žádosti o výpis z Obchodního rejstříku
Sazba v Kč: 50,-/každá str.

přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů
Sazba v Kč: 100,-
26. 02. 2012

autor: Administrátor
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com