23. březen 2020

Po dobu krizových opatření můžete přerušení živnosti nahlásit emailem

Po dobu omezení úředních hodin na zdejším živnostenském úřadu bylo přistoupeno k možnosti podat oznámení o přerušení provozování živnosti také prostřednictvím e-mailu bez zaručeného elektronického podpisu na e-mail  epodatelna@tesin.cz.

Z podání musí být zřejmé, kdo ho učinil (jméno, příjmení a IČO), jakou živnost podnikatel přerušuje a dobu od kdy do kdy živnost přerušuje. Podání nelze učinit zpětně, živnost bude přerušena nejdříve od data doručení. Do podání je nutno uvést telefonní číslo pro následné ověření totožnosti podatele a pro případné další dořešení situace. Společně s tímto podáním může podnikatel oznámit ukončení činnosti vůči OSSZ a zdravotní pojišťovně.

Dále Vás touto cestou chceme informovat o tom, že pokud bude podnikatel žádat o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání je nutno doložit potvrzení pro úřad práce. Toto potvrzení vydává OSSZ a to na základě žádosti o vydání potvrzení pro úřad práce spolu s doloženým Přehledem o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019. Tento formulář lze rovněž zaslat na OSSZ e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu (posta.ki@cssz.cz).

autor: Správce