Příjmení:Junga
Jméno:Karol
Titul:
Pseudonym:
Datum narození:1887-10-28
Datum úmrtí:1943-02-04
Místo narození:Horní Žukov (dnešní část Českého Těšína)
Místo úmrtí:Katowice (Polsko)
Místo působení:Horní Žukov, Těšín, Vídeň, Krakow, Warszawa, Brno, Ostrava, Český Těšín
Vymezení:národní a spolkový činitel, politik
Kategorie: veřejná činnost,
Život:

Narozen jako jediný syn bohatého rolníka Józefa a Anny, roz. Nogolové. Ukončil dvě třídy gymnázia, nižší zemědělskou školu v Těšíně a zemědělské kurzy ve Vídni. Praxi absolvoval v Zemědělském sdružení (Towarzystwo Rolnicze) v Krakově, kam byl vyslán pobočkou této organizace v Těšíně. Po skončení praxe se usadil na svém hospodářství v Horním Žukově. Od mládí byl velmi aktivní ve veřejném životě, nejprve v místním Zemědělském sdružení, posléze se stal předsedou Raifeissenovy pokladny. Mimo jiné byl také radním obce Horní Žukov. Od prosince 1912 se stal členem vedení zemědelského spolku v Těšíně. Byl zakladatelem a ředitelem Zemědělsko-obchodního sdružení "Ziemia" (Spółki Rolniczo-Handlowej "Ziemia") v Těšíně, členem Odboru péče a vzdělávající se mládeže jm. M. Grodzińského (Wydziału Opieki nad Kształcącą się Młodzieżą im. M. Grodzińskiego) v Těšíně a také ředitelem Kredytowego Banku Cieszyńskiego. Od 1908 se aktivně zapojil do politiky a stal se členem Svazu slez. katolíků (Związku Śląskich Katolików - ZŚK), jehož významným členem byl kněz Józef Londzin. Na podzim 1918 reprezentoval toto hnutí v Národní radě těšínského knížectví (Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego), která vznikla v říjnu 1918. V březnu 1919 se podle zvláštního usnesení parlamentu stal poslancem zákonodárného sněmu (Sejm Ustawodawczy) ve Varšavě jako jeden ze sedmi reprezentantů těšínského Slezska. Jako poslanec byl členem Klubu národního lid. sjednocení (Klub Narodowego Zjednoczenia Ludowego) a členem Sněmovní komise pro družstevnictví (Sejmowa Komisja Spółdzielcza). Po rozdělení těšínského Slezska v červenci 1920 se aktivně podílel na reaktivování ZŚK v československé části Slezska. Jako aktivní člen ZŚK se stal mladším členem úzkého vedení této organizace, tzv. "čtyřky", jejímž členy byli kromě K. J.: předseda P. Lipka, kněz R. Płoszek a kněz F. Moroń. K. J. byl také zakladatelem a mnohaletým redaktorem vydávaného stranického týdeníku Nasz Kraj, který začal vycházet od 1. 7. 1928. V r. 1928 se stal členem českotěšínského okresního zastupitelství. Byl také reprezentantem ZŚK a posléze i předsedou v tzv. mezistranickém výkonném výboru (Międzypartyjny Komitet Wykonawczy), který vznikl v r. 1929 z významných osobností tří polských politických stran působících na území ČSR: Polskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej, Stronnictwa Ludowego a ZŚK. V r. 1929 a pak znovu v r. 1935 byl zvolen za poslance moravskoslez. krajského zastupitelství v Brně, kde působil až do 1938. V r. 1929 byl K. J. na předním místě kandidátní listiny za Volební sdružení pol. volebních stranických organizací (Zrzeszenie Wyborcze Polskich Stronnictw Wyborczych), senátorský mandát však nezískal. V meziválečném období K. J. věnoval svou pozornost především hosp. a zemědělským problémům. Spolupracoval s čes. agrárníky, což vedlo k jeho izolaci v pol. kruzích. V březnu 1938 se stal druhým místopředsedou Svazu Poláků v ČSR. Byl zastáncem polsko-čes. spolupráce, což dokazuje jeho činnost v Polsko-čes. klubu v Moravské Ostravě, kde od 1934 byl členem vedení. Po celé meziválečné období byl K. J. jedním z nejaktivnějších členů Zemědělského sdružení (Towarzystwa Rolniczego) v Českém Těšíně. Byl také členem Výboru Svazu vydělečných a hosp. sdružení v čs. Slezsku v Českém Těšíně (Zarządu Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych na Śląsku Czechosłowackim w Czeskim Cieszynie), kde plnil funkci předsedy, člena vedení a dozorčí rady. V dubnu 1940 a následně 10. 2. 1941 byl zatčen v Těšíně gestapem pod záminkou příslušností k odbojovému hnutí. Byl vězněn v Těšíně, Zwickau, Katovicích, Bytomi a znovu v Katovicích. V Katovicích byl odsouzen na dva roky vězení, kde také zemřel.

Literatura:Kalendárium regionálních osobností (Havířov a okolí) 2003. Havířov, Městská knihovna v Havířově 2003. 63 s. Biografický slovník Slezska a severní Moravy. - D. 8. Ostrava, Ostravská univerzita 1997. 136 s. Jasiński, Z.: Mały leksykon nadolziański. Opole, Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1990. 200 s.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com