int(43043)

Volby do Evropského parlamentu se konají ve dnech 24. a 25. května 2019. V pátek 24. května proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin, druhý den voleb v sobotu 25. května od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Hlasovací lístky budou doručeny voličům do místa trvalého pobytu nejpozději do úterka 21. května 2019.
Vyhledejte svoji volební místnost (do vyhledávacího okénka v horní části napište ulici a číslo popisné nebo ulici a číslo orientační domu, ve kterém máte trvalý pobyt; v případě  rekreační chaty napište písmeno E a evidenční číslo rekreační chaty, ve které máte trvalý pobyt.
 

Telefony do volebních místností a na volební štáb (čísla do volebních místností budou aktivní pouze v době voleb)

Informace o zásadách a způsobu hlasování

Požadavky na příchod členů komise s přechodnou schránkou: volejte 553 035 410, 553 035 418, 602 131 784 nebo nám požadavek zašlete emailem na maskova@tesin.cz.

Kdo má právo volit?

Občan České republiky má právo volit, pokud alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a nemá překážku výkonu volebního práva (omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu). Občané ČR jsou do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu zaneseni automaticky, a to ke dni 14.04.2019. Pokud po tomto datu změte místo trvalého pobytu, věnujte pozornost níže článku „Budete měnit v období od 14. dubna do 22. května místo trvalého pobytu?“

Občan jiného členského státu EU má právo volit, pokud alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, není u něho překážka výkonu volebního práva (omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu) a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky. Občané jiných členských států však nejsou do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu zapisováni automaticky, ale pouze ná žádost! Volič, který požádal o zápis do seznamu voličů již v minulých volbách do Evropského parlamentu, je i pro letošní volby automaticky zapsán v seznamu voličů. Volič, který sice na území ČR v minulých volbách do Evropského parlamentu nehlasoval, ale hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí, musel do 14. dubna 2019 požádat svůj obecní úřad o přenesení údajů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Volič, který na území ČR doposud nehlasoval v žádných volbách, musel do 14. dubna 2019 požádat svůj obecní úřad o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Budete v období od 14. dubna do 22. května 2019 měnit místo trvalého pobytu?

 Změna pobytu v rámci města Český Těšín

Pokud se volič přestěhuje pouze v rámci územního obvodu města Český Těšín (např. z centra města do Horního Žukova), bude tato změna automaticky promítnuta do seznamu voličů a volič bude hlasovat ve volební místnosti v místě svého nového trvalého pobytu.

Stěhování z Českého Těšína do jiné obce

Pokud se volič přihlásí k trvalému pobytu v jiné obci České republiky, v Českém Těšíně jej automaticky vyškrtneme ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Pokud bude volič chtít volit, musí požádat náš úřad (osobně, písemně, případně telefonicky na č. 553 035 410 nebo 553 035 418) o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů ve městě Český Těšín. Teprve na základě tohoto potvrzení se volič může nechat zapsat do seznamu voličů v místě svého nového trvalého pobytu. Za tímto účelem se dostaví nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin s vystaveným potvrzením na tamní úřad, případně lze s potvrzením přijít ve dnech voleb přímo do volební místnosti podle místa svého nového trvalého pobytu. Ve volební místnosti volič musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (občanským průkazem s odděleným rohem a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji). Rovněž existuje možnost požádat ještě před přestěhováním o vydání voličského průkazu (viz dále), se kterým lze hlasovat v kterékoliv volební místnosti v České republice.

Stěhování do Českého Těšína z jiné obce

 Pokud se volič přihlásí k trvalému pobytu do Českého Těšína a bude chtít volit do Evropského parlamentu, musí se obrátit na obecní úřad v místě svého předchozího trvalého pobytu a vyžádat si tam potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů. S tímto potvrzením se následně dostaví nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin na náš úřad (kanc č. 113 nebo 114 v přízemí), kde potvrzení předloží a bude zapsán do seznamu voličů. Je také možné s potvrzením jít ve dnech voleb přímo do volební místnosti podle místa svého nového trvalého pobytu. Ve volební místnosti volič musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (občanským průkazem s odděleným rohem a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji). Rovněž existuje možnost požádat ještě před přestěhováním o vydání voličského průkazu (viz dále), se kterým lze hlasovat v kterékoliv volební místnosti v České republice.

 Jak si vyřídit voličský průkaz?

Voličský průkaz vydá na základě žádoti obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, a který nemůže nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden.

Pokud volič zasílá žádost v listinné podobě poštou nebo v elektronické podobě datovou schránkou (zaslání e-mailem zákon nepřipouští), lhůta pro doručení žádosti končí v pátek 17. května v 16:00 hodin. Podání v listinné podobě musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem voliče.

K podání žádosti můžete využít tento formulář.

Pokud volič přijde na náš úřad požádat osobně, musí tak učinit nejpozději ve středu 22. května do 16:00 hod. Příslušný úředník sepíše s voličem záznam o podání žádosti. Žádosti se vyřizují v kancelářích č. 113 a 114 v přízemí.

Výdej voličských průkazů začíná nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 9. května 2019.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Budete v době voleb v nemocnici, sociálním ústavu či jiném zdravotním či sociálním zařízení?

​Voliči, kteří jsou hospitalizování v nemocnici nebo umístěni v jiném sociálním či zdravotnickém zařízení a kteří chtějí volit, museli požádat správu zařízení o zápis do seznamu voličů nejpozději 20 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 4. května 2019. Další možností je vyřídit si voličský průkaz /viz výše/.

Informace Ministerstva vnitra k volbám

Kontakty na MěÚ Český Těšín

                • Ing. Kateřina Dehnerová, vedoucí odboru občanskosprávního, tel.: 553 035 400, e-mail: dehnerova@tesin.cz
                • Mgr. Jana Mašková, vedoucí oddělení organizačních a správních agend, tel.: 553 035 410, mobil: 602 131 784, e-mail: maskova@tesin.cz
                • Ing. Marie Bilková, referent správních činností, tel.: 558 713 100, e-mail: bilkovam@tesin.cz


autor: Mašková Jana Mgr.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com