int(43045)

Volby do Evropského parlamentu se konají ve dnech 24. a 25. května 2019. V pátek 24. května proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin, druhý den voleb v sobotu 25. května od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Vyhrazené plochy pro volební kampaň

Vyhrazení ploch pro plakátování starostkou – nabídka pro kandidující subjekty
Příloha: Ceník plakátovacích ploch

Delegování do komisí

Politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina pro volbu do Evropského parlamentu byla zaregistrována, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději do 24. dubna 2019 do 16:00 hodin jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostce, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí.

Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, případně přechodného pobytu, jde-li o občana jiného členského státu, a jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starostka. Seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků zmocněncem pověřena.

K delegování můžete použít tento tiskopis.

Členem okrskové volební komise může být občan České republiky nebo občan jiného členského státu,

a) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva (omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva nebo zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu),

b) který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu, a

c) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let.

První zasedání okrskových volebních komisí se bude konat ve čtvrtek 2. května v 8:00 hodin v sále Kulturního a společenského střediska „Střelnice“, Střelniční 1. V tento den proběhne i školení k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, které provede zástupce Českého statistického úřadu.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků na území města Český Těšín

ID datové schránky města Český Těšín: dicbu92

Kontakty na MěÚ Český Těšín

     • Ing. Kateřina Dehnerová, vedoucí odboru občanskosprávního, tel.: 553 035 400, e-mail: dehnerova@tesin.cz
     • Mgr. Jana Mašková, vedoucí oddělení organizačních a správních agend, tel.: 553 035 410, mobil: 602 131 784, e-mail: maskova@tesin.cz
     • Ing. Marie Bilková, referent správních činností, tel.: 558 713 100, e-mail: bilkovam@tesin.cz
autor: Mašková Jana Mgr.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com