int(43047)

Volby do Evropského parlamentu se konají ve dnech 24. a 25. května 2019. V pátek 24. května proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin, druhý den voleb v sobotu 25. května od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

První zasedání okrskových volebních komisí se bude konat ve čtvrtek 2. května v 8:00 hodin v sále Kulturního a společenského střediska „Střelnice“, Střelniční 1. V tento den proběhne i školení k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, které provede zástupce Českého statistického úřadu. Oznámení starostky o svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí.

Člen okrskové volební komise, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise. Potvrzení pro zaměstnavatel o účasti na zasedání se budou vydávat na místě po skončení zasedání.

Člen okrskové volební komise

Členem okrskové volební komise může být občan České republiky nebo občan jiného členského státu,

a) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva (omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva nebo zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu),

b) který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu, a

c) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let.

Členové okrskových volebních komisí a jejich náhradníci jsou delegováni politickými stranami, politickými hnutími nebo jejich koalicemi, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Evropského parlamentu. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise, jmenuje před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa starostka. V případě, kdy počet členů okrskové volební komise poklesne pod stanovený počet v průběhu voleb do Evropského parlamentu a nejsou-li náhradníci podle věty první, jmenuje starostka na neobsazená místa další členy komise.

Odměňování členů okrskových volebních komisí:

Člen okrskové volební komise má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce (dále jen „odměna“). Předsedovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce odměna ve výši 2 200 Kč, místopředsedovi a zapisovateli odměna ve výši 2 100 Kč a ostatním členům okrskové volební komise odměna ve výši 1 800 Kč.

Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru podobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě shora uvedené odměny náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.

V případě, že se člen okrskové volební komise všech jednání komise nezúčastňuje, celková výše jeho odměny se krátí v poměru podle evidence o jeho účasti na jednáních okrskové volební komise.

Odměnu a paušální náhradu ušlého výdělku vyplatí MěÚ Český Těšín do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise. Činnost okrskové volební komise je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledku voleb do Evropského parlamentu Státní volební komisí.

Kontakty na MěÚ Český Těšín

    • Ing. Kateřina Dehnerová, vedoucí odboru občanskosprávního, tel.: 553 035 400, e-mail: dehnerova@tesin.cz
    • Mgr. Jana Mašková, vedoucí oddělení organizačních a správních agend, tel.: 553 035 410, mobil: 602 131 784, e-mail: maskova@tesin.cz
    • Ing. Marie Bilková, referent správních činností, tel.: 558 713 100, e-mail: bilkovam@tesin.cz


autor: Mašková Jana Mgr.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com